Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het stedeke Muiden, om het vermaarde Slot te bezichtigen. En zooals nader zal worden aangetoond : dit zou onze dames tevens de ongekunstelde gelegenheid openen om een kijkje te nemen, dubbel aantrekkelijk omdat het haar, evenals in het huiveringwekkende sprookje van

Moeder de Gans, verboden was.

*

* *

Te half twee uur zoude eene koets voor komen, die het gansche gezelschap kon bevatten; men zal zich dus allicht eene voorstelling kunnen maken van aard en inrichting van dit vehikel. Het voorstel van een onzer, om twee aan twee in sjeezen uit te rijden, was verworpen met bijna algemeene stemmen, om het opzienbarende van den stoet.

Van de gelegenheid, dat men zich voor den tocht gereedmaakte, wensch ik gebruik te maken om een woord te wijden aan het Muiderslot; ditmaal niet uit een kunsthistorisch, maar uit een zuiver militair oogpunt.

Midden in het zoogenaamde ‚ÄěKasteel", het eigenlijke verdedigingswerk, verheft zich thans het eerbiedwaardig Slot, waarin Floris V eens opgesloten zat en Hooft met zijn rijmlustigen vriendenkring zetelde. Alzoo is het Muiderslot een gedenkteeken, waartegen met ontzag behoort te worden opgezien; wanneer ik niet anders om handen had, heb ik dit zeer zeker gedaan.

Landgenoot en vreemdeling ondernemen pelgrimstochten erheen en de welwillende slotvoogd was er steeds op uit, den bezoeker eene vriendelijke ontvangst te be-

Sluiten