Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willigen afstand en overdragt, welke in de Archieven van het Koningrijk, en van het Groothertogdom door Onze zorg wordt overgebragt, om aldaar te worden weggelegd en bewaard."

Naast de proclamatie van afstand was een tweede gevoegd, die der aanvaarding van de regeering door koning Willem II. ë

De inhuldiging zelve had plaats te Amsterdam op Zaterdag 28 November d. a. v.

Door den Kamerheer-Ceremoniemeester, Graaf van Limburg Stirum Noordwijk, was daartoe op 19 November te voren, het volgende programma uitgegeven.

i°. Daags te voren, Vrijdag 27 November, des middags tusschen 12 en 1 ure, zullen hunne Majesteiten, de Koning en de Koningin, onder het lossen van het geschut, en het luiden der klokken, Hoogstderzelver plechtige intrede in de stad Amsterdam doen.

2". Op dienzelfden dag, des namiddags ten 3 ure, zal het lossen van het geschut, en het luiden der'klokken, de aanstaande inhuldiging aan den Volke bekend makenook zullen gelijktijdig de Koningen en Herauten van wapenen te paard, vergezeld van trompetters en van een commando cavalerie, zich begeven op de groote pleinen en op de hoeken der voornaamste straten, om de inhuldiging te verkondigen.

3°. Op den dag zeiven, ten 8 ure, des morgens, zullen

een koninklijk salut van 101 kanonschoten, en het gelui

der klokken de plegtigheid opnieuw aankondigen.

4°- De plegtige inhuldiging zal geschieden in de Nieuwe Kerk.

Sluiten