Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag schijnt het feest geopend te zijn met een ommegang van al de feestvierende studenten in fantasiekleeding door de straten van het Quartier Latin. Maar die optocht had den tweeden feestdag niet plaats, zoodat wij ons onmiddellijk begaven naar de „Place de la Sorbonne". Een vak op het midden van het plein was afgezet: daar waren tribunes opgericht, waar men voor 5 en voor 3 frcs. een zitplaats kon krijgen.

Het kostte moeite daar binnen te komen; want, zooals gewoonlijk bij zulke gelegenheden, de kostelooze staanplaatsen buiten de omheining vonden meer aftrek, 't Was daar zwart van de menschen, en ook voor alle bovenramen van de huizen, die het plein omgeven, verdrongen zich tallooze hoofden.

Aan een der korte zijden van het langwerpige plein verhief zich de hooge, grauwe gevel van de kerk der Sorbonne, die ongelukkig „in reparatie" en dientengevolge door hooge steigers bedekt was, wat schade deed aan den indruk van het geheel.

Het tooneel was vóór de kerk opgeslagen; de breedte der straat alleen scheidde op dien dag het heiligdom van „de planken". Maar niemand mocht daar ergernis aan nemen; werd niet oudtijds het Mysteriespel zelfs in de kerken vertoond, tot stichting en leering van geestelijken en leeken beiden?

't Duurde vrij lang, eer de vertooning begon. Zooals bij liefhebberijkomedies gewoonlijk het geval is, werd er van de lijdzaamheid der toeschouwers veel gevergd en menigeen keek met angst naar den grijzen, dreigenden hemel, en dan met kwalijk verborgen ongeduld naar de jongelui, wier groote tiuweelen baretten, ver-

Sluiten