Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een jongen .... een kus te mogen geven!" En als gij hem dan niet ééns, maar zesmaal kust, met welk recht komt gij mij dan rekenschap vragen?"

Juffrouw Wolvers sprong op van haren stoel, sloeg haren kabas met geweld op de tafel en riep verontwaardigd uit:

„Mijnheer, ik zeg u dat gij liegt! Nooit heb ik den onderwijzer gekust! Hij, die u deze leugentaal heeft opgedischt, is nog gemeener dan gij!"

„Maar, juffrouw, waarom wilt ge toch de welbekende

waarheid bestrijden! Was de maan dan niet daar

met hare verraderlijke oogen?"

„Mijnheer, ik weet niet eens welke geschiedenis gij wilt vertellen, maar ik zeg u op voorhand dat zij valsch is!"

„Och, juffrouw, waarom al dat nutteloos kwaad

bloed? Is het dan in uwe oogen zulke misdaad,

iemand een kus te geven?"

„Neen, maar wanneer het niet waar is, en men verspreidt dit valsch gerucht, dan pleegt men laster!"

„Dat is waar; maar zoudt ge, met de hand op uw geweten, het tegendeel durven staande houden? .... Ten andere, juffrouw, ik begrijp maar niet, hoe ge zoo verontwaardigd kunt zijn, en dat om eenige kussen. Ge neemt den schijn aan, alsof ge zelfs niet het tippeken van den neus eens jongen mans zoudt willen zien, en men zal altijd bemerken, dat zulke vrouwen de grootste jongenszottinnen zijn! Wat ik gezegd heb, houd ik staande, omdat het de waarheid, en niets dan de zuivere waarheid bevat."

Bleek van woede riep Anna hem tegen:

Sluiten