Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om slechts te noemen wat nog versch in 't geheugen ligt — het bevallige Arnhem niet leeren kennen en het scheeprijke Dordrecht met het uitstekendste deel van hun bevolking?

En nu waren wij in Gent. We zullen het laten rusten, evenals Brugge. Beide steden zijn al dikwijls en uitvoerig genoeg beschreven, en die onderscheiding zal hen nog tal van malen te beurt vallen. Alleen willen we -— wat Gent aangaat — wijzen op den nieuwen Vlaamschen Schouwburg, een teeken van leven alweer zooals geen Nederlandsche stad het zou durven geven.... omdat het véél geld kosten zou. Behalve onze drie voornaamste steden heeft geen enkele plaats aan deze zijde van den Moerdijk zulk een theater. Tegenover den — zooals de Vlaamsche renaissance dit meebrengt — van goud fonkelenden voorgevel van dit gebouw, dat 1200 zitplaatsen telt, verrijst het juist onthulde marmeren gedenkteeken voor Willems, den vader der Vlaamsche beweging — en het bewijst alweer dat men daarginds personen en beginselen weet te huldigen en daartoe andere wegen bewandelt dan wij, die op heel veel goede aardsche dingen mogen bogen, maar op weinig geestdrift. En dan moeten wij nóg een monument noemen: het Gravenkasteel, waar eenmaal de gebieders van Vlaanderen huisvestten — de sterke uitgebreide burcht, waar Karei de Stoute en Filips de Goede hun onderdanen afwachtten, trotseerden en bestreden, waar laatstgenoemde onze Jacoba van Beieren gevangen hield, waar Karei V ter wereld kwam, waar eenmaal al de pracht en luister geheerscht heeft van het weelderige Bourgondische hof.

Sluiten