Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te stellen, waar beneden een loonende exploitatie niet mogelijk zou zijn, behoeft wel geen nadere toelichting.

In zekeren zin zou men dus die mijnbouwkundige onderzoekingen de voorbereiding tot de eigenlijke ontginning kunnen noemen; wij zullen er echter liever den naam aan geven van inlcifliltfj tot de ontginning en verslaan onder voor bereiding in dit werk alleen datgene wat ten behoeve deiexploitatie moet worden gedaan om de werkelijke ontginning, d. w. z. de afbouw van het nuttige mineraal voor te bereiden, mogelijk te maken. In de eerste plaats vallen onder die voorbereiding dus de werkzaamheden, om de afzetting toegankelijk te maken: het afdiepen der mijnputten en liet drijven der dwarsgalerijen en noemt deze: lle teerkeii Vfltl (tftlllefj. Is men eenmaal zoo ver dan gaat men in den regel nog niet dadelijk tot afbouw over maar moet de afzetting nog door een stelsel van horizontale en hellende galerijen in voor den afbouw geschikte deelen worden verdeeld; ook dit werk behoort dus nog tot de voorbereiding en men drukt het goed uit door den naam voorboute. Wij zullen het onderwerp later meer in bijzonderheden behandelen.

lntusschen kunnen wij hier reeds een en ander mededeelen over de mijnputten, waarvan wij het nut en de noodzakelijkheid reeds in het laatste hoofdstuk van deel I hebben leeren kennen. Terwijl het echter bij de mijnbouwkundige onderzoekingen er op aankwam om in den kortsten lijd, met de minste kosten en op de gemakkelijkste wijze, de meesle gegevens te verkrijgen omtrent den aard der afzetting, en de galerijen en putten dus bij voorkeur in deze zelf werden aangelegd, zijn de eischen bij ontginning te stellen, geheel andere.

De putten enz. zijn hier bestemd om geruimen tijd en dikwijls voor verschillende doeleinden tegelijk gebruikt te worden, zoodat de afmetingen veel grooler worden niet alleen, maar de wanden ook op zoodanige wijze dienen ondersteund te worden, dat de kosten van onderhoud zoo gering mogelijk zijn. Daarbij komt dat, ofschoon ook hier de hoofdregel geldt dat de afzetting op de kortste wijze moet worden bereikt, het niet altijd doenlijk is dezen regel streng toe te passen, daar ook rekening te houden is, wat het punt van aanvang der galerij of put betreft, met den vorm en de uitgestrektheid van het terrein, waarvoor concessie lot mijnonlginning is verkregen; — met de beschikbare ruimte aan de oppervlakte tot het oprichten der noodige gebouwen en het inrichten der vervoermiddelen; — met de gemakkelijkste wijze van afvoer van het gewonnen en aan den dag gebrachte mineraal enz., kortom met een aantal factoren die met de eigenlijke ondergrondsche ontginning niets te maken hebben.

Sluiten