Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbrengen van deuren of andere afsluitingen heeft men het in zijn macht de versche lucht te leiden waarheen meu verkiest.

Om meerdere redenen bouwt men in een mijn meestal een verdieping bijna geheel af vóórdat men met de daaraan benedenwaarts grenzende begint, terwijl het vervoer der producten naar den put door de grondgalerij plaats heeft. Voor de, door de galerijen f f en r r begrensde, verdieping is dit vervoer dus eenvoudig, daar de put, of liever de daarmede verbonden dwarsgalerij, direct in de grondgalerij rr uitmondt; voor den alvoer der bovenliggende étages echter zou meu in de laag meerdere hellende galerijen, loopende tot rr moeten maken. Wij zullen later zien, waarom deze werkwijze niet gevolgd wordt; het zij voldoende hier aantegeven dal men hetzij elke verdieping, hetzij elke twee verdiepingen, van uit de grondgalerij met den opvoerpul verbindt door middel van een tltrfifttf/alerij (deel I § 221), waarlangs dan het vervoer van het product uit de bovenliggende étage plaats vindt. Deze dwarsgalerijen worden levens verbonden met den luchtput, zoodat tijdens de ontginning b. v. van de étage ffee de lucht den volgenden weg neemt: van P naar beneden lot /i, dan door de dwarsgalerij fx f naar de grondgalerij f f, van hier langs de verschillende werkplaatsen in de verdieping naaide luchtgalerij ee, daarna in de dwarsgalerij e tot aan e2, waar een verbindingsgalerij met den luchtput Q uitmondt, eindelijk door dezen laatslen naar boven.

Er wordt op gewezen dat in de figuur la de put Q gestippeld is omdat hij niet in het vlak van de vertikale doorsnede, maar hetzij er vóór of er achter is gelegen.

Uit het bovenstaande zou volgen dat de grondgalerij cener étage, na den afbouw hiervan, als luchtgalerij voor de naastonderliggende étage diensl doet; inderdaad is dit soms, doch niet altijd het geval en maakt men ook wel een nieuwe luchtgalerij op eenigeu afsland onder de vorenbedoelde grondgalerij, terwijl men de tusscheuliggende strook nuttig mineraal van uil de nieuwe luchtgalerij tracht aftebouwen. Aan het principe der luchlcirculalie doel dit echter weinig ter zake.

Het in de mijnen bijna altijd voorhanden water verzamelt zich natuurlijk aan hel laagste niveau: de grondgalerij, wordt van daaruit in den put geleid en door pompmachines naar de oppervlakte gebracht.

§ 6. BEPALING DEK ÉTAGEHOOGTE. Eenmaal de hoogte eener étage praktisch vastgesteld zijnde, behoudt men deze om een regelmatigen afbouw te verkrijgen gedurende de geheele verdere ontginning der laag, voor zoover niet

Sluiten