Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brokkelige kool heeft minder invloed op de keuze van het type dan op die der methode;

6'. de concurrentie. Waar het hout niet te duur en het dak niet al te slecht is geeft het instortingstype in den regel een goedkooper product. Intusschen moet niet over het hoofd gezien worden dat hierbij de kans op verlies aan in de afzetting voorhanden mineraal, bij het opvullingstype daarentegen de productieprijs per eenheid uitgebroken mineraal grooter is. Is dit laatste van zeer veel waarde, zoo is het laatste type van zelf aangewezen, omdat een betrekkelijk kleine vermeerdering van de productiekosten per ton tegenover de te behalen winst op het meerdere gewonnen mineraal van geringen invloed is. Dit is echter niet meer het geval waar zooals bij kolen de winst per ton in de meeste gevallen slechts gering is, en alles in het werk gesteld moet worden om de productiekosten zoo klein mogelijk te maken, waarbij het er slechts zelden op aan zal komen of een klein gedeelte van het mineraal in de mijn achterblijft. Indien de afzetting er zich overigens toe leent is daar dus het instortingstype te verkiezen.

§ 5». KEUZE EENER METHODE VAN HET OPVULLINGSTYPE. Aan genomen dat bepaald is welk type zal worden toegepast, zoo rijst de vraag welke methode zal gekozen worden. Beschouwen wij in de eerste plaats het opfullittf/szoo zal men voor dikke lagen (afgezien van de vertikaleen ontkroningsmethoden) de keuze hebben tusschen de hellende en de horizontale methode. De laatste is de meest algemeene en verdient vooral voor tamelijk onregelmatige lagen aanbeveling, alsmede bij zulke die zeer zuiver zijn. De helling er van zij echter niet te gering daar dit tot moeilijkheden aanleiding kan geven. De lengtebouw (§ 42 en 46) heeft verschillende voordeelen tegenover dwarsbouw, o. a. betere ventilatie, en zal vooral aanwending vinden bij lagen, welke uit meerdere goed afgescheiden banken beslaan; daarentegen moet het mineraal een grootere mate van vastheid bezitten dan bij den dwarsbouw.

De hellende methode zal ook bij geringe helling en een maximum laagdikte van ongeveer 15 M. de voorkeur verdienen boven de horizontale; de ventilatie is beter en verontreiniging van het mineraal minder te duchten, doch vereischt zij een stevig en weinig tot zelfontbranding geneigd dekkende en een grootere regelmatigheid der afzetting (§ 40 en 41).

Is de laag zeer dun zoo is de methode met breed front de aangewezene, die bij steilere helling in die met trappen overgaat. Eerstgenoemde methode

Sluiten