Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijk te maken is of de slijl in het gesteente zou gedrukt worden, zoo plaatst men houten vangslukken p en ij zooals fig. 96 voldoende duidelijk aangeeft, en die ook steeds worden aangewend waar de uiteinden der stijlen tegen de kool geplaatst moeten worden, of waar men onder opvulsel of puin moet werken. Men kan deze ook zoo lang maken dat zij ter opneming van twee of meer stijlen dienen, waardoor het hangende over een grootere oppervlakte ondersteund wordt.

Is ook dit niet voldoende, en dreigt het hangende toch te breken, zoo moet het geheel bedekt worden. Dit geschiedt door hel aanbrengen van een rij planken aaa (fig. 87, 94, 97), desnoods te vervangen door een dubbele rij rondhout, boven den kap 6. Voornamelijk wordt deze wijze van verzekeren aangewend in ertsgangen, wanneer boven de galerij A het mineraal is uitgehouwen en de ruimte met losse sleenen gevuld is (fig. 87 en 97).

Is de drukking aan het dak der galerij zeer groot en daarbij op de cene plaats sterker dan op de andere, zoo zou elk raam anders geconstrueerd moeten worden. Daar dit eigenaardige moeilijkheden oplevert, behelpt men zich met een rij langsregels aan weerszijden (d d), die meestal uit elkaar worden gehouden door een dwarsregel e (fig. 94).

De lengte is meestal tusschen 3 en 6 Meiers, de dikte zooveel mogelijk gelijk aan die der stijlen c, en de aaneensluiting p koudweg (fig. 90 en 91).

Bij dit punt p liggen de beide langsregels hetzij op één stijl, hetzij op twee vlak bij elkaar staande.

Dergelijke langsregels kunnen ook aan den onderkant der stijlen c gelegd worden, voornamelijk ingeval de vloer der galerij sterk opzwelt.

§ 94. HET DRIJVEN EN VERZEKEREN DOOR WEINIG OF NIET SAMENHANGEND GESTEENTE. Dit geval zal zich b. v. voordoen wanneer een galerij moet gemaakt worden door puin of opvulsel van oude werken. De oppervlakte van zulk gesteente mag dan natuurlijk slechts bij kleine gedeelten tegelijk en dan nog maar voor korten tijd worden blootgelegd, zoodat niet meer van de losse massa in beweging komt dan juist noodig is. Fig. 98 a stelt een doorsnede voor volgens de lengteas van zulk een galerij nadat een nieuw raamwerk (waarvan s de middenstijl is) is ingebracht. Zooals men ziet dient dit raamwerk tevens als steun voor twee over elkaar grijpende rijen schulplanken n (vergelijk fig. 98 b, die een beeld geeft van den bodem der galerij) en waardoor dus het voorliggende losse gesteente voor uitvallen wordt behoed. Zoowel aan het dak als aan de beide wanden der galerij bevindt zich een reeks aaneensluitende doch schuin staande en aan de vóórzijde

Sluiten