Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor elke 100 ton per dag uitgehouwen kool, daarhij echter zorgende niet te blijven beneden de eerst aangegeven hoeveelheid.

§ OORZAKEN DER BELEMMERING VAN DE LUCHTCIRCULATIE

EN MIDDELEN OM DEZE TE VERBETEREN. De in de mijn circuleerende lucht is, zooals licht is in te zien, niet vrij in hare beweging; zij ondervindt daarbij verschillende weerstanden die overwonnen moeten worden, en op hare snelheid en dus ook op de ventilatie van invloed zijn.

Wij zullen kortelijk de oorzaken dier weerstanden bespreken en zoo mogelijk de middelen aangeven om ze te verminderen, d. w. z. de luchtverversching te verbeteren.

a. de weerstand wordt kleiner naarmate de doorsnede der galerijen grooter wordt. Hoe grooter deze laatste, hoe gemakkelijker de lucht zich kan verplaatsen en hoe meer lucht in de eenheid van tijd zal doorstroomen, zonder b. v. de werking van den ventilator te versterken. Daarbij zal in een galerij met ronde doorsnede minder weerstand ondervonden worden dan in een met een hoekige doorsnede;

b. alle kronkelingen, en in sterker mate scherpe hoeken, zijn nadeelig voor de ventilatie: de luchtstroom moet zoo weinig en zoo geleidelijk mogelijk van richting veranderen (§ 157);

c. de weerstand groeit aan evenredig met de doorloopen lengte, onder overigens gelijke omstandigheden. Daarbij moet tevens in het oog worden gehouden, dat bij lange galerijen het verlies aan lucht soms vrij aanzienlijk kan zijn, vooral bij die, welke in het opvulsel of in het puin worden opengehouden.

Dit verlies is evenredig aan de snelheid der lucht, en daar men bij grooten weerstand ook een groote snelheid moet geven, zijn lange galerijen in het opvulsel dus uil dien hoofde dubbel nadeelig. Waar men er niet buiten kan, zal men in verband met a aan die galerijen aanzienlijke afmetingen geven, en het opvulsel zorgvuldig opstapelen;

d. de weerstanden worden grooter evenredig aan de vierkanten der snelheden. Wanneer men op een zekere plaats de hoeveelheid lucht, die iu de eenheid van tijd doorstroomt, wil verdubbelen, zal men dit kunnen doen door de snelheid der lucht aldaar te verdubbelen. Daarbij zal echter de weerstand vier maal grooter worden dan in het eerste geval. Het zal dan een punt van overweging uitmnken of men niet liever den in a aangegeven weg zal volgen, n. 1. de doorsnede te vergrooten, waardoor de weerstand integendeel tot op een gedeelte van de oorspronkelijke wordt teruggebracht;

Sluiten