Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats heeft door een stuk ijzer van een of anderen vorm, dat slechts door een zeer sterken magneet kan worden verwijderd. Daar deze laatste alleen in de lampenkamer aanwezig is, kan de lamp in de mijn onmogelijk geopend worden. Het komt schrijver dezes voor dat deze sluitingswijze in mijngashoudende kolenmijnen in Indië en dergelijke landen, waar met inlanders gewerkt wordt, de meeste aanbeveling verdient.

Een goede controle in de mijn en bovenal een voldoende ventilatie zijn verder de eenige middelen om het gevaar, dat aan een willekeurig of toevallig openen eener lamp in kolenmijnen verbonden is, zoo gering mogelijk te maken, en ten minste de geheele mijn en een aantal menschenlevens door de onvoorzichtigheid of onachtzaamheid van een enkelen arbeider niet in de waagschaal te stellen. Het spreekt wel van zelf dat het medenemen van lucifers en dergelijke artikelen in de mijn ten strengste verboden en scherp gecontroleerd moet worden.

Het openen, vullen en schoonmaken der lampen geschiedt steeds boven den grond in daarvoor speciaal ingerichte lokalen. Elke lamp is van een nummer voorzien, hetwelk correspondeert met dat op een plaatje, dat aan iederen werkman wordt toegewezen, en dat hij bewaart zoolang hij niet-, en afgeeft in de lampenkamer zoolang hij wel in de mijn werkzaam is. Men heeft daardoor tevens een overzicht en een controle op de personen, die op een zeker oogenblik in de mijn aanwezig zijn, wat bij voorkomende ongelukken van veel nut is. De afgegeven nummerplaatjes worden op een daartoe bestemd bord met haakjes in de lampenkamer op een zichtbare plaats opgehangen.

Het vulmateriaal der lampen is gewone lampolie (klapperolie), geen petroleum ofschoon dit goedkooper is, aangezien men van deze brandstof niet zoo zeker is tegen ongelukken.

§ 163. ONDERZOEK NAAR DE AANWEZIGHEID VAN MIJNGAS IN KOLENMIJNEN. Wij hebben gezien dat ook de beste lampen niet in een ontplofbaar mengsel van lucht en mijngas kunnen gebruikt worden, hetzij doordat zij daarin uitgaan, hetzij doordat zij bij een vrij sterken luchtstroom gevaar voor ontploffing opleveren.

Zoodra men op een zekere plaats een grootere hoeveelheid mijngas vermoedt, zal het zaak zijn zich daaromtrent zekerheid te verschaffen.

In kolenmijnen, zelfs indien deze in normale gevallen slechts weinig mijngas ontwikkelen, zal een voorafgaand onderzoek altijd noodig zijn op plaatsen waar gedurende eenigen tijd niet gewerkt is. Voor dat onderzoek worden bijzondere personen, in den regel het toezichthebbend personeel, aangewezen en

Sluiten