Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konden worden gegeven, wat zelfs door den conducteur tijdens de beweging

van den trein mogelijk was.

Waar de machine aan de oppervlakte was opgesteld moesten die signalen echter aan de vulplaats bij den put (§ 184) door een specialen werkman herhaald worden, wat natuurlijk tot vergissingen aanleiding kon geven.

In den laatsten tijd komen daarom meer en meer electrische signalen in gebruik, meestal bestaande uit twee naast elkaar loopende draden die door middel van een tang met geïsoleerd handvat bij elkaar gebracht kunnen worden en dan een stroomsluiting te weeg brengen, waardoor een klok of schel in werking komt.

C. DE VULiPLiAATS BIJ DEK PIJT.

§ MSê. BOUW EN INRICHTING. Aan de uitmonding van grond- of dwarsgalerij in den mijnput is een groote ruimte uitgehouwen, de vuIplaals, welke dient om de wagentreinen uit de mijn af te haken, en de van de oppervlakte komende ledige wagens weer tot andere treinen te verbinden, of liever in het algemeen als eindstation voor den afvoer en als aanvangsstation voor den opvoer.

De gedaante dier vulplaats hangt meestal samen met den vorm van den put; is deze rechthoekig dan wordt de breedte der vulplaats gewoonlijk gelijk aan de lange zijde van den rechthoek genomen. De put staat dan, wat men noemt «niet vrij", en om van de eene naar de andere zijde te komen (indien dit noodig is) wordt een gekromde (omgaande) galerij gemaakt om de korte rechthoekszijde heen. Is de put rond, zoo wordt meestal de vulplaats daaromheen gemaakt en staat de put dus vrij, zoo dat men aan alle zijden er langs kan loopen. De doorsnede van de vulplaats is dan in den regel achthoekig en de zijwanden in metselwerk en in gewelfvorm opgetrokken, terwijl dit gewelf zich naar boven vernauwt en aan de putverzekering (hoofdstuk X) aansluit.

Rechthoekige vulplaatsen worden wel betimmerd, meestal echter eveneens in gewelfvorm gemetseld, of men neemt vlakke zijmuren en aan het gewelf faconijzer, dat dan door ijzeren zuilen wordt ondersteund.

De vloer der vulplaats is met ijzeren platen belegd om het manoeuvreeren met de wagens te vergemakkelijken; bij de putopening zijn meestal gekromde rails aanwezig.

Het »vrij slaan" van den pui heeft het groote voordeel dat de volle wagens aan de eene, de ledige aan de andere zijde kunnen worden opgesteld en het verwisselen dus op de eenvoudigste wijze plaats heeft.

Sluiten