Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreekt over de Aziaten en andere vreemde volken, rekent hij 't hun tot een ondeugd aan, dat ze al te veel eerbiedsbetuigingen er op na houden. Kn daarom mag men naar onze gewoonten deze eerbetooning niet afmeten, die Abraham bewees aan het volk des lands.

8. Als het in uw hart is. Abraham maakt hen tot zijne voorspraak bij Efron, opdat deze hem de dubbele spelonk zou verkoopen. Enkelen meenen, dat de spelonk zoo is ingericht geweest, dat het eene gedeelte hooger en het andere lager was gelegen. Wij laten elk vrij aan te nemen, wat hem het meest bevalt; ik vermoed echter veeleer, dat er maar één ingang geweest is, maar dat de spelonk in het midden door een tusschenschot verdeeld is geweest. Dit is echter van grooter beteekenis, dat Abraham door een bdlijke prijs aan te bieden, het recht handhaaft, en in acht neemt. Hoe weinigen zullen er gevonden worden, die bij inkoopen en andere zaken, niet hun voordeel zullen zoeken uit het verlies van een ander ? Want als de verkooper iets tweemaal zoo hoog dan het waard is laat voorkomen, om de kooper maar zooveel mogelijk af te zetten, en de kooper van zijn kant door draaierij den verkooper tot een lagen prijs zoekt te laten afdalen, komter geen einde aan het bieden. Hoe prachtigen schijn de hebzucht ook heeft, ze maakt dat zij, die elkaar bekorten, de rechtschapenheid en het recht vergeten. Dit is voorts van belang om op te merken, dat Abraham meermalen verklaart, dat hij den akker koopt tot gebruik als begraafplaats. En hierin is Mozes zoo woordenrijk, opdat wij zouden leeren met onzen vader Abraham onzen geest op de hoop der opstanding te richten. Hij zag, dat zijne wederhelft was weggenomen, doch omdat hij zeker was, dat zijne vrouw niet van het rijk Gods was uitgesloten, bewaart hij de doode in een graf, totdat hij bij haar zou worden gevoegd.

10. Hoor naar mij. Hoewel Efron met ernst er op aandrong, om Abraham voor niet den akker te schenken, blijft de heilige man bij zijn voornemen, en dwingt hem eindelijk met zijne smeekingen tot den verkoop. Als nu Efron zich verontschuldigt, zegt hij, dat de prijs te gering is, dan dat Abraham daarover zou moeten twisten. Hij schat hem op vier honderd sikkelen. Aangezien Josefus als hierover sprake is zegt, dat de sikkel des heiligdoms vier Attische drachmen waard is

Sluiten