Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzicht openbaart. De erkenning van Gods weldaden is het offer van de lieflijkste geur, ja, de boven alle offeranden uitmuntende dienst van God. Door ontelbare weldaden worden de menschen onophoudelijk door God overladen. Daarom is ondankbaarheid volstrekt onverdragelijk, als zij zich niet oefenen in het vermelden daarvan.

54. En zij stonden vroeg op. Bij dit gesprek staat Mozes tamelijk nauwkeurig stil, deels om den trouwen ijver van den knecht in het vervullen van de opdracht zijns heeren te prijzen, deels om er op te wijzen, dat zijn gemoed door Gods Geest is geleid. Want hij is zoo voortvarend, dat hij aan anderen geen rust en zich zeiven geen vertoef toestaat. Hoewel hij nu aldus heeft gehandeld, gelijk het een rechtschapen en braaf knecht past, is er toch geen twijfel aan, of de Heere heeft hem ter wille van Izaak aangezet. Zoo waakt de Heere voor de zijnen als ze slapen, als ze afwezig zijn verzorgt hij hunne zaken, en bestuurt Hij ze, om hen te helpen. Dat enkelen de tien dagen, die Laban en haar moeder vragen tot uitstel van Rebecca's vertrek, nemen voor jaren of maanden is al te gedrongen, want het was eene vrouwelijke wensch der moeder, wijl ze het bezwaarlijk verdroeg, dat het meisje terstond van haar hart zou worden weggescheurd.

57. Laten wij de jongedoehter roepen. Ofschoon hij te voren zijne dochter eenvoudig heeft beloofd, schijnt Bethuel nu weinig standvastig te blijven bij zijn besluit, maar dat zij tevoren zonder beperking hunne dochter hebben gegeven, moet verstaan worden, in zooverre als hen zelf betrof. Nu toont Mozes echter aan, dat zij niet tyranniek tegenover hunne dochter hebben gehandeld, door ze tegen haar zin weg te drijven, of tot een huwelijk te dringen, dat ze niet wilde, maar dat zij haar de vrije keus hebben gelaten. Wel moeten in deze zaak de ouders een heilig gezag hebben, maar de middelweg moet bewaard worden, dat de partijen vrij en met onderlinge toestemming onderhandelen. Dat Rebecca zoo beslist antwoordde, moet niet zoo worden opgevat, alsof zij haar vaderlijk huis verachtte of als een dartel jong meisje al te sterk naar een echtgenoot verlangde, maar omdat zij zag, dat de zaak op gezag van haren vader en met toestemming harer moeder was besloten, stemt zij ook zelve toe.

59. En zij liete?i Rebecca, de jongedoehter, gaan. Eerst verhaalt Mozes, dat Rebecca eervol is weggezonden, naardien haar

Sluiten