Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in staat geweest zijn, op die wijze het vleesch te bedwingen, zoo niet in hem het geestelijk verlangen naar een beter leven zich had laten gelden. Van den anderen kant wordt met weinige woorden nadrukkelijk de zorgeloosheid van zijn broeder Ezau vertolkt: „Hij at, hij dronk, hij stond op, hij ging heen." Waartoe worden deze vier dingen genoemd ? Opdat wij zouden weten, wat terstond daarop ook volgt, dat hij dat onvergelijkelijk goed, waarvan hij beroofd was, voor niets heeft geacht. Geschiedschrijvers verheerlijken de klacht van een gevangen Spartaan. Het leger, langen tijd ingesloten, had zich uit gebrek aan water aan de vijanden overgegeven. Nadat zij uit de rivier hadden gedronken, riep hij uit: O, makkers! om welk een gering genot hebben wij een onschatbaar goed verloren! Die ongelukkige door het lesschen van den dorst tot zich zeiven gekomen, zuchtte over het verlies der vrijheid. Kzau echter verzadigd zijnde, bedenkt niet, dat hij van een veel voornamer goed dan honderd levens is beroofd, door wat voedsel voor een half uur te koopen. Zoo plegen alle goddeloozen te doen. Vervreemd van het hemelsche leven, gevoelen zij niet, dat hun eenige schade wordt aangedaan, totdat God van den hemel bliksemt. Zoolang zij de wenschen des vleesches verkrijgen, verachten zij Gods toorn, en zoo komt het, dat ze gevoelloos in hun verderf loopen. Laten wij hieruit leeren, als wij somtijds door de verlokselen der wereld bedrogen, van den rechten weg zijn afgeweken, snel ons zeiven wakker te schudden.

26ste HOOFDSTUK.

1. Vervolgens was er een hongersnood in het land, behalve den vroegeren, die geweest was in de dagen van Abraham ; en Izaak vertrok naar Abimelech, den koning der Filistijnen te Gerar.

2. Want de Heere verscheen hem en zeide : Trek niet af naar Egypte, woon in het land, dat ik u zal zeggen.

3. Woon in dit land en ik zal met u zijn en u zegenen, want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven, en den eed bevestigen, dien Ik Abraham uwen vader heb gezworen.

4. En Ik zal uw zaad doen vermenigvuldigen gelijk de

Sluiten