Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schi< _er akkelijker zou geweest zijn. Mozes verhaalt echter

dat ■ ie hemelsche Godspraak is teruggehouden, zoo¬

dat hem < vr e keuze niet werd gelaten. Nu vraagt men, waar d : , o -e Izaak verhindert, om naar Egypte te vertrekken, tervM.i Hij zijn vader daarheen had laten gaan. Schoon de reden < oor Mozes niet wordt uitgedrukt, kan men toch vermoed , i aan die reis voor den zoon meer gevaren waren verboru \\ ; had de Heere ook hem kunnen toerusten met de kracht eestes gelijk zijnen vader Abraham, zoodat de

vruchtbaarheid en bekoorlijkheid van Egypte door hareverlokselen geen schadelijken invloed op hem uitoefenden, maar omdat Hij naar dien maatstaf de Zijnen bestuurt, dat Hij niet terstond al hunne ondeugden verbetert en volkomen reinigt, komt Hij hunne zwakheden tegemoet, en voorkomt Hij door gepaste middelen het kwaad, waarin ze zouden kunnen verstrikt worden. Wijl Hij dus wist, dat in Izaak meer zwakheid was, dan in Abraham geweest was, wilde Hij hem niet aan gevaar blootstellen. Want Hij is de Getrouwe, die de Zijnen niet laat beproefd worden boven vermogen. 1 Cor. 10 : 13. Gelijk men eenerzijds nu vast moet houden, dat welke harde en zware beproevingen ons drukken, Gods hulp ons nooit zal ontbreken, om ons kracht te geven, zoo moeten wij anderzijds op onze hoede zijn, en ons niet lichtzinnig in gevaar begeven. Integendeel, ieder moet zich door zijne eigene zwakheid laten waarschuwen, om zich zorgvuldig en voorzichtig in acht te nemen.

Woon in dat land. Hij beveelt hem te wonen in 't beloofde land, doch onder die voorwaarde, dat hij als bijwoner daarin zou verkeeren. Hij bedoelt dat de tijd nog niet is aangebroken, om het volle bezit te genieten. Wel schraagt Hij zijn gemoed met de hoop op de beloofde erfenis, maar Hij verlangt, dat deze eer aan zijn woord zou worden bewezen, dat Izaak te midden van uitwendige verontrusting van binnen kalm bleef. En voorwaar nooit zullen we op een beteren grond steunen, dan wanneer wij ons alleen afhankelijk gevoelen van Gods Woord, en met ter zijde stelling van de tegenwoordige omstandigheden, door het geloof zijne zegening, die nog niet zichtbaar is, aannemen. Overigens bevestigt Hij wederom zijne vroeger gegevene bebelofte, opdat Izaak vlijtiger in het gehoorzamen zou worden. Want aldus pleegt de Heere de Zijnen uit traagheid wakker te

Sluiten