Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de algemeene slechtheid der menschen kan gebeuren, dat zij bij het volk in verdenking zijn, die verre boven de anderen uitmunten, want overvloed leidt tot gewelddadigheid. En daarom is er niets gevaarlijker, dan dat rijken zich trotsch beroemen, en zich al te onbeschaamd toonen, en hun invloed gebruiken om anderen te onderdrukken. Niet de minste verdenking van dien aard kon op IzaSk vallen, maar hij had de afgunst te verduren van het algemeene kwaad. En daaruit besluiten wij, hoeveel nuttiger en wenschelijker dikwijls een middelmatig vermogen voor ons is, omdat dit althans rustiger is en niet zoo bloot staat aan stormen van haat, of aan verkeerde verdenking. Hoe bijzonder en ongewoon overigens Gods zegening was in het vermeerderen van Izaaks vermogen, besluiten wij daaruit, dat dit zoowel den koning als het volk ontzag inboezemde. Wel had hij van zijnen vader eene rijke erfenis gekregen, maar Mozes toont aan, dat zoodra hij in dat land kwam, hij in korten tijd zoozeer is toegenomen, dat hij aan de inwoners volstrekt niet te dulden toescheen.

18. En hij groef waterputten. Eerst zien wij, dat de heilige man zoo gehaat is geweest bij zijne naburen, dat hij gedwongen werd voor zich eene schuilplaats te zoeken, uit gebrek aan water. Geene woonplaats toch is zoo lastig en ongeschikt om er te leven, dan die lijdt aan watergebrek. Bovendien had het groot getal en de menigte van dienstbaren, gelijk een klein leger, eene drinkplaats noodig. Wij zien dus, dat hij door wonderlijke moeilijkheden is bekneld geweest. Dat nu deze uiterste nood hem niet prikkelde om eene poging te doen tot wraakoefening, is een teeken van bijzondere verdraagzaamheid. Wij weten immers, dat dikwijls geringer onrecht menschlievende en bedaarde menschen alle geduld heeft ontnomen. Werpt iemand tegen, dat het hem aan kracht heeft ontbroken, ik stem wel toe, dat hij niet in staat is geweest om oorlog te voeren, maar wijl zijn vader Abraham vier honderd knechten heeft gewapend, bezat hij althans eene schare van knechten, genoegzaam sterk om het door de naburen aangedane geweld gemakkelijk te wederstaan. Voorts wordt hem de hoop, die hem had uitgelokt, toen hij zich in het land Gerar neerzette, plotseling andermaal ontrukt. Hij wist, dat zijn vader Abraham daar eigene, door hem zelf gevondene putten had gebruikt. Schoon ze echter gesloten waren, was het toch voldoende om

Sluiten