Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want hoe onbillijk ook met ons wordt gehandeld, toch mag men niet strijden met dezelfde slechtheid. Want als het elk geoorloofd was zijn eigen onrecht te wreken, of zijn eigen tekort te herstellen, dan zou er geene rechtspraak noodig zijn, en daaruit zou eene vreeselijke verwarring ontstaan. Jacob moest dus niet tot deze list de toevlucht nemen, om lammeren van andere soort te hebben, maar hij had veeleer den regel moeten volgen, dien de Heere door den mond van Paulus geeft, dat de geloovigen moeten trachten het kwade te overwinnen door het goede (Rom. 12:21). Ik stem toe, deze eenvoudige regel had Jacob moeten houden, zoo de Heere van den hemel niet een ander bevel had gegeven. Doch dit is eene verschuiving van tijd, dat Mozes eerst het gebeurde verhaalt, en vervolgens er aan toevoegt, dat Jacob niets heeft ondernomen, dan op Gods bevel. En daarom hebben zij geen recht, om zich achter hem te verschuilen, die kwaadwillige en bedriegelijke menschen met gelijke munt betalen.

Want zooveel vrijheid veroorloofde hij zich niet door eigen willekeur, om zijn schoonvader listig om den tuin te leiden, wijl hij door hem schandelijk was bedrogen. Integendeel hij volgt slechts op, wat door den Heere hem was toegestaan, en hield zich binnen de rechte perken. M. i. redeneert men ook vergeefs hierover, vanwaar Jacob dit heeft geleerd, uit langdurige gewoonte, of uit onderricht van zijne vaderen. Want het kan zijn, dat hij plotseling werd onderricht aangaande eene hem vroeger onbekende zaak. Werpt iemand mij tegen, dat het ongerijmd is, dat deze kunst van misleiding door God hem aan de hand was gedaan, het antwoord hierop is gemakkelijk te vinden God is nooit de oorsprong ook maar van het minste bedrog, als Hij de hand uitstrekt naar zijn knecht. Niets is Hem meer eigen, en niets is meer in overeenstemming met zijne gerechtigheid,dan als Wreker op te treden, als eenig onrecht is geschied. Maar het past ons niet, Hem de wijze van doen voor te schrijven. Hij liet Laban behouden wat hij onrechtvaardig bezat, maar de zegening, die hij gedurende jaren door hem had gekregen, bracht God over op zijn knecht Jacob. Als een aardsch rechter een dief veroordeelt tot het dubbele of het vierdubbele, heeft niemand daartegen bezwaar, waarom staat dan aan God minder vrij aan ons te doen, dan een sterfelijk en bouwvallig mensch ons aandoet ? God had

Sluiten