Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lust was dus niet zoo teugelloos, dat hij haar bespotte na haar te hebben onteerd. Vervolgens wordt zijne prijzenswaardige bescheidenheid aangetoond, dat hij zijnen vader het oppergezag toekent, want op eigen gezag begint hij niets met betrekking tot het sluiten van zijn huwelijk, maar hij laat dit over aan zijns vaders gezag. Want hoewel hij in ondoordachte zinnelijke lust schandelijk zich had te buiten gegaan, volgt hij thans tot zichzelven gekomen zijnde den natuurlijken weg. En daarom moeten jongelingen des te meer op hunne hoede zijn, dat op dien gevaarlijken leeftijd niet de dartelheid des vleesches hen tot tal van schanddaden aanzet Want heden heerscht overal nog meer vrijheid, zoodat geene gematigdheid de jongelingen afhoudt van schande. Dat nu Sichem, de natuur als leidsvrouw en leermeesteres volgende, verlangt, dat zijn vader het huwelijk zal bewerken, daaruit besluiten wij dat dit recht, dat de ouders over de kinderen hebben, onschend^ baar is, zoodat zij, die dit trachten te ontwrichten, hemel en aarde dooreenwarren. En daarom, wijl de Paus tot eere des huwelijks dien heiligen band heeft durven losmaken, is Sichem, de hoereerder, alleen als rechter meer dan genoeg bij machte, om die barbaarschheid te veroordeelen.

5. En Jacob hoerde. Een enkel vers vlecht Mozes hierin over de stille droefheid van Jacob. Wij weten, dat zij, die niet aan schande gewoon zijn het veel zwaarder opnemen, als er iets schandelijks gebeurt. Naarmate de dappere man zich dus had beijverd, om zijn huis rein te hebben van alle vlekken, en kuisch en wel ingericht, naar die mate wordt hij des te zwaarder getroffen. Doch omdat hij alleen thuis is, houdt hij zich goed, en houdt hij zijne smart binnen totdat zijne zonen terugkeeren van het veld. Nu bedoelt Mozes met deze woorden niet, dat Jacob de wraak heeft uitgesteld tot hunnen terugkeer, maar dat hij alleen zijnde, van alle overleg en troost verstoken, halfdood is blijven zitten. De zin is dus deze, dat hij door de groote smart is neergedrukt, zoodat hij zelfs verstomde. Met het woord ,,verontreinigen" leert Mozes ons, welke de ware reinheid der menschen is, als n. 1. de kuischheid heilig wordt betracht en elk zijn vat met eere bezit. Elk nu die zijn lichaam overgeeft tot hoererij, verontreinigt zich schandelijk. En bijaldien Dina wordt gezegd verontreinigd te zijn, schoon Sichem met geweld haar had geschonden, wat zal men dan zeggen van de vrijwillige overspelers en hoereerders ?

Sluiten