Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27. De zonen Jacobs nu zijn getrokken. Mozes toont aan, dat zij zich niet hebben tevreden gesteld met enkel te straffen, maar dat zij tevens op den buit zijn toegesneld. Woordelijk wordt van hen gezegd, dat zij over de verslagenen zijn heengegaan, of dat zij over de lijken der verslagenen zich een weg hebben gebaand, of dat zij na het moorden zich op den buit hebben geworpen. Hoe men 't ook neemt, in elk geval zegt Mozes, dat zij na dien eersten misdaad niet tevreden waren of ze moesten hiermee de kroon spannen. Neem nu aan, dat zij in t bloedverfrieten verblind waren door toorn, met welk recht echter berooven zij de stad ? Deze daad kan tenminste niet aan toorn worden toegeschreven. Doch dit zijn de gewone vruchten van de onmatigheid der menschen, dat hij die zich eenmaal den vrijen teugel viert in het plegen van misdaden, spoedig van de eene tot de andere komt. Zoo worden de zonen vanjacobvan moordenaars ook roovers en paart zich aan de wreedheid nog hebzucht.

En daarom moeten wij ons met des te meer zorg toeleggen op het beteugelen onzer begeerlijkheden, opdat niet de eene begeerte de andere opwekke, en eindelijk doordat de een den ander aansteekt een vreeselijke brand onsta. Doch voornamelijk van gewapend geweld hebben wij ons te onthouden, want dit brengt vele verkeerde geweldadigheden mede.

Mozes zegt dat Jacobs zonen dit hebben gedaan, omdat de Sichemieten hunne zuster hadden verontreinigd. Toch was de geheele stad volstrekt niet medeplichtig, maar Mozes merkt slechts op, hoedanig de aanleggers van den moord gezind waren. Immers hoewel zij zich wilden voordoen als rechtmatige wrekers van onrecht, zoo houden zij toch geene rekening met wat hun geoorloofd was. Ook leggen zij zich niet toe op het beteugelen hunner begeerlijkheden.

Aldus nu gaan zij in het zondigen alle perken te buiten. Wil iemand deze uitdrukking dieper opvatten, dan kan men haar laten slaan op het oordeel Gods, wijl de geheele stad zich aan misdaad had overgegeven, omdat niemand zich tegen den willekeur van den vorst had verzet. Misschien hadden velen ook hunne toestemming daartoe gegeven, daar zij zich niet veel bekommerden over eene onrechtmatige schending van het gastrecht. Toch lijkt de eerstgenoemde beteekenis mij de beste toe.

30. En Jacob zeide. Mozes verklaart, dat de heilige man

Sluiten