Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den gevallenen de hoop op vergiffenis te ontnemen. Men doet toch Christus geen klein onrecht aan met te meenen, dat door zijne komst de genade meer beperkt is geworden.

En de zonen Jacobs waren twaalf in getal. Andermaal noemt Mozes Jacobs zonen in onafgebrokene volgorde. Als de eerste onder hen wordt Ruben genoemd, niet als eerbewijs, maar om zijne schande te verhoogen. Want naar mate iemand door den Heere met hoogere eere is begiftigd, naar die mate draagt hij ook te zwaardere schuld, als hij daarna zich aan Satan overgeeft, en zijne plaats verzaakt. Deze lijst schijnt Mozes hier in te vlechten vóór Izaaks dood, opdat hij Jacobs nakomelingschap zoude onderscheiden van de Idumaeërs, waarvan in het volgende hoofdstuk melding wordt gemaakt. Want door den dood van Izaak werd de oorsprong van het heilige geslacht als het ware in twee stroomen vaneen gescheiden. Doch wijl Gods aanneming tot kind zich slechts tot het eene deel bepaalde, was het noodzakelijk, dat het eene geslacht van het andere werd onderscheiden.

28. En de dagen van Izaak waren. De dood van Izaak wordt niet in juiste volgorde verhaald, gelijk spoedig uit den samenhang zal blijken. Doch elders zagen wij reeds, dat de verwisseling in volgorde Mozes eigen is. Als nu gezegd wordt „dat hij gestorven is oud en der dagen zat" beteekent dit, dat hij na zijnen levensloop volbracht te hebben, als bejaard man is gestorven. Dit ziet dus op de zegening Gods. Toch beschouw ik die woorden niet alleen als tijdsaanduiding, maar tevens als aanduiding van de gesteldheid des heiligen mans, dat Izaak n.1. des levens zat, kalm en zacht uit dit leven is gescheiden. Want aan enkele verschrompelde grijsaards kan men zien dat zij nog even levenslustig zijn als in den bloei huns levens, en al zijn zij oud toch een afschuw hebben van den dood.

Hoewel een lang leven onder de zegeningen Gods wordt gerekend, zoo is het toch niet genoeg het aantal jaren op te tellen, maar de menschen moeten tevens gevoelen, dat zij lang geleefd hebben, en vergenoegd met Gods genade en hun leeftijd, zich gereedmaken om over te stappen. Zullen nu onze harten tot zulk eene gematigdheid bekwaam zijn, dan behooren grijsaards zich goed bewust te zijn, dat ze niet voor Gods aangezicht behoeven te vluchten. Want een kwaad geweten jaagt goddeloozen schrik aan en beangstigt hen.

Ook voegt Mozes hieraan toe, dat Izaak begraven is door zijne beide zonen. Want daar de opstanding destijds nog niet

Sluiten