Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het eerst bemerkt zij de list niet, maar jsvcil

Nadat Sela volwassen is geworden ziet z .t '

is, en gaat zij op wraakneming zinnen.

dit plan lang te voren gesmeed e.: als het w.v klaart -

maakt. Want niet bij toeval is haarbericht gebracht aangaande

Juda's vertrek, maar bedacht op eene guns" elcg

zij - verspieders uitgezet, om haar zijne bijzondere daclc- over te

brengen. Hoewel nu het plan, dat zij opv es n 1

en eene deugdelijke vrouw onwaardig, wordt toch haie ; uld

door deze omstandigheid eenigzins verminderd, ciat m.-t

tracht naar gemeenschap met Juda, voordat hij vr :g*.z

Doch intusschen laat zij zich door de dwaï

verstand meesleepen tot eene misdaad, niet ind r

dan echtbreuk. Door echtbreuk zou de huwelij

schonden zijn, door deze bloedschennis wo .!ï

eerbaarheid op zij gezet. Dit moet nauwk irig v.\.

merkt, opdat zij die beleedigd zijn geene ongei

delen te baat nemen. Het is geene wellust, die

om zich over te geven aan hoererij. Wel trc, i ' • :ij er

dat haar het huwelijk was ontzegd, zoodat zij tl

moest blijven zitten. Doch zij had geen ; lei-

schoonvader het bedrog, waarmee hij haar u si .... 11

te zetten. Intusschen zien wij, dat de vree-

is. Ook in goede zaken pleegt het te ge u

meer dan behoorlijk toegeeft aan de neigi:- i . ->

Wat Mozes aanroert over het wedu er.Ut tot de wet der bescheidenheid. Want aan \ u zwierig kleed, dat de oogen der mannen r.trcki rori

staat Paulus aan vrouwen grootere vrijheid omdat zij wettige mannen hebben, die zij mo tet t

behagen.

14. En zij bleef aan den ingang ,r Dan

plaats wordt verschillend uitgelegt. Woordeli den ingang der fonteinen of der oogen. 1 - 1 u, dit eene bron is geweest, die zich vertakt e - -m n.

Anderen méenen, dat een wandelpad word: .

het oog zich naar alle kanten kon richtc t ■ t

meen is de derde uitlegging, dat met <

tweesprong wordt aangeduid, omdat daar c ; , ïhc t

hebben, zich naar twee kanten te rich

Sluiten