Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten vragen, wie toch die God was, om zich naar zijnen wettigen dienst te richten. Doch hij stelt zich tevreden, daar hij slechts rekent met zijn persoonlijk belang, met te erkennen, dat Jozef van Godswege wordt geleid, zoodat hij van zijn werk overvloediger vrucht genoot.

ff'at hij deed, maakte de Heere in zijne hand voorspoedig. Dit was een wonderlijke gang van zaken, dat die geheele zegening, waarmee de Heere zijne vaderlijke liefde jegens Jozef wilde toonen, ten voordeele van den Egyptenaar uitkwam. Want daar Jozef niets voor zich verdiende, noch oogste, werd hij er niets rijker van. Doch daardoor kwam het, dat hij hem meer menschlievend en gul behandelde, die trotsche man, die hem anders als gemeen en gering slaaf had kunnen misbruiken. Ook stemt de Heere meermalen door zoodanigen overvloed de goddcloozen zachter, opdat zij niet bij slechter .uitkomst, de woede hunner verontwaardiging tegen de vromen lucht geven. Hieruit nu zien wij, hoe rijk Gods genade jegens de geloovigen is, daar Hij een deel hunner zegening van henzelf op goddeloozen zelfs doet neerkomen. Ook leeren wij, wat het is, om de uitverkorenen Gods onder ons dak te ontvangen, of ons aan hen te verbinden, daar Gods genade hen zoodanig vergezelt, dat de geur daarvan over hen, die nabij hen zijn, wordt verspreid. Doch omdat het van weinig voordeel is, met Gods tijdelijke weldaden verzadigd te worden, waarmee goddeloozen worden overstelpt en overladen, past het ons hierop al onze beden te richten, dat God ons genadig zij.

Want het was veel beter voor Jozef, dat om zijnentwil Potifars schatten toenamen, dan voor Potifar om van hem veel voordeel te trekken,

fi. En hij liet al ivat hij had. Deze vrucht ontving Jozef van de Goddelijke liefde en weldadigheid jegens hem, dat althans voor korten tijd zijne slavernij eenigermate verlicht werd.

Doch eene nieuwe beproeving wachtte hem een weinig hierna. Want de verkregene gunst wordt niet slechts vernietigd, maar was zelfs de bron en oorzaak van een harder lot. Jozef was opzichter over het geheele huis van Potifar; van dien trap van eer wordt hij weggerukt naar den kerker, zoodat hij plotseling onder de straf des doods wordt gesteld. Wat anders kon hij toen denken, dan dat hij van God was verlaten en geschapen, om gedurig aan nieuwe ellenden bloot te staan ? Ja zelfs kon

Sluiten