Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze hebben vergolden. Voorts beweert hij, dat de misdaad niet door boete uit te wisschen is, omdat zij een allerkostbaarst voorwerp hebben meegenomen, n.1. eenen beker, waaruit hij gewoon was te drinken en voorspellingen te doen. En dit doet hij door zijnen huisverzorger, dien hij in tirannie en geweld niet had geoefend. En daaruit besluit ik, dat dezen het plan van zijnen heer niet geheel onbekend is geweest.

5. Zekerlijk maakt hij voorspellingen daaruit op. Dit zindeel wordt verschillend uitgelegd. Sommigen verklaren het alsof Jozef voorgeeft, dat hij waarzeggers heeft geraadpleegd, om den dief te zoeken. Anderen echter vertalen: „waaraan hij u zekerlijk heeft beproefd, of onderzocht". Anderen meenen, dat het wegnemen van den beker als het ware een ongunstig voorteeken was voor Jozef. Mij komt het echter voor, dat de oorspronkelijke zin deze is, dat hij den beker tot voorspellingen en magische kunsten zou hebben gebruikt. Doch hij heeft dit verzonnen, om de grootheid van zijnen toorn meer te doen uitkomen. Doch nu ontstaat de moeilijkheid, hoe Jozef zich zulk een verzinsel heeft veroorloofd. Want behalve dat het hem ongeoorloofd was waarzeggerij uit te oefenen, draagt hij ook verkeerdelijk en ten onrechte den lof der Goddelijke genade over op afgoden. Tevoren ontkende hij, dat hij onbekwaam was den droom te vertolken, dan alleen in zooverre als God hem de waarheid openbaarde. En thans redeneert hij die lofspraak van Gods genade omver, en wat erger is, door zich uit te geven voor een magiër in plaats van een profeet Gods, ontheiligt hij goddelooslijk de gave des Heiligen Geestes.

Dat hij bij deze veinzerij zwaar heeft gezondigd, is ten minste niet te ontkennen. Toch is mijn gevoelen dat hij in den beginne op alle mogelijke manieren getracht heeft, zijn lof aan God toe te kenne.i, en dat had het aan hem gestaan geheel het Egyptische rijk zou hebben geweten, dat hij niet door magische kunsten, maar door eene hemelsche gave in zulk eene groote bekwaamheid uitmuntte. Doch wijl de Egyptenaren aan voorspellingen van magiërs gewoon waren, kreeg de oude dwaling de overhand, zoodat zij Jozef voor een ander hielden, en ik twijfel niet of dat gerucht is onder het volk verbreid geworden, hoezeer hij er ook tegen streed en hoezeer dit tegen zijn zin was. Thans nu hij zich uitgeeft voor een onbekend man, li 2é

Sluiten