Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Egypte zijn gekomen waren zeventig in getal.

28. Voorts zond hij Juda voor zich uit tot Jozef, om plaats voor hem te bereiden in Gosen, en zij kwamen in het land Gosen.

29. En Jozef spande zijnen wagen aan, en beklom dien om Israël zijnen vader tegemoet te gaan in Gosen, en hij zag hem en wierp zich aan zijnen hals en weende aan zijnen hals.

30. En Israël zeide tot Jozef: Dat ik ditmaal sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, want gij leeft nog.

31. En Jozef zeide tot zijne broederen en het huis zijns vaders, komt en ik zal aan Pharao boodschappen, en hem zeggen : Mijne broeders en het huis mijns vaders, die in het land Kanaan waren, zijn tot mij gekomen.

32. En die mannen zijn veehoeders, want zij zijn mannen, die met vee omgaan, en hun vee en hunne runderen en alles wat zij hadden, hebben zijn meegevoerd.

33. Het zal dan zijn, als Pharao u roept, en zal zeggen : Wat is uw werk?

34. Dat gij zult zeggen : Uwe knechten waren veehoeders van onze jeugd af tot nu toe, zoowel wij als onze vaderen ; opdat gij moogt wonen in het land Gosen, want alle veeherder is den Egyptenaren een gruwel.

1. En Israël vertrok. Omdat de vrome man zich gedwongen ziet het land Kanaan te verlaten en naar elders te verhuizen, biedt hij bij het heengaan den Heere eene offerande aan, om zich te verzekeren van de onveranderlijke vastigheid van het verbond, dat God zelf met zijne vaderen gesloten had. Want hoewel hij gewoon was zich te oefenen in den uitwendigen dienst van God, zoo was deze manier van offeren toch iets bijzonders En ja, toen vooral had hij iteun noodig, opdat zijn geloof niet zou wankelen. Immers hij stond beroofd te worden van de hem beloofde erfenis, en van den aanblik van dat land, dat het beeld en het onderpand was van zijn hemelsch vaderland. Hoe licht kon het hem in de gedachten komen, dat hij tot hiertoe met eene ijdele hoop was bedrogen. Door de herinnering aan het Goddelijk verbond te vernieuwen, wendt hij dus een geschikt geneesmiddel aan, om niet afvallig te worden van zijn geloof. En daarom offert hij op de grenzen van het land, gelijk ik li 25

Sluiten