Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. De schepicr zal niet wijken Hoewel deze plaats duister is, zou het toch niet zoo moeilijk geweest zijn, den oorspronkelijken zin op te delven, zoo niet de Joden op hunne bekende manier die hadden verduisterd. Het staat vast, dat de Messias hier beloofd wordt, die zou voorkomen uit de stam van Juda. Terwijl zij nu uit eigen beweging moesten komen om Hem aan te nemen, namen zij met opzet de toevlucht tot allerhande uitvluchten, om daardoor zichzelven en anderen op het dwaalspoor te voeren. Het is dus geen wonder, dat de geest der verbittering en hardnekkigheid, en de lust om te twisten hen zoodanig heeft verblind, dat zij bij helder licht zich schandelijk overal aan hebben gestooten. Hoewel onder de Christenen een vrome ijver bestond om Christus heerlijkheid te verbreiden, is er toch in hunnen ijver eenige overdrijving Want doordat zij enkele woorden al te zeer uitpluizen, krijgen zij niets anders gedaan, dan dit, dat zij de Joden gelegenheid geven om te spotten. Deze toch moeten noodzakelijk door hechte en sterke muren worden ingesloten, zoodat zij die niet kunnen doorbreken. Laten wij echter door zoodanige voorbeelden leeren zonder twisten den waren zin dezer plaats te zoeken. Ten eerste houde men in het oog de bedoeling des Heiligen Geestes, die tot hiertoe niet genoegzaam was opgemerkt, of niet duidelijk genoeg was verklaard Nadat hij den stam van Juda met de heerschappij heeft vereerd, spreekt hij terstond uit, dat God die heerschappij zou beschermen, en voor zijn volk zou zorgen, totdat het beloofde heil zijn toppunt zou bereikt hebben. Want aldus wordt aan Juda die waardigheid opgedragen, dat deze toch het algemeene heil des volks ten doel heeft. De aan Abrahams zaad beloofde zegening kon (gelijk wij vroèger zagen) niet bestendig zijn, zoo ze niet uit één hoofd ontsproot. Hetzelfde nu betuigt Jacob, dat er één koning zou komen, onder wien dit beloofde heil in al zijne deelen zich zou ontplooien. Dit zullen zelfs de Joden niet ontkennen, daar toch de stam van Juda eene geringe zegening ontving, dat hier hoop wordt gegeven op een beteren en meer uitnemenden staat. Ook dit andere zullen zij gaarne toegeven, dat de Messias de eenige oorsprong is van de volle en vaste gelukzaligheid en heerlijkheid.

Laten wij thans als derde punt hieraan toevoegen, wat wij kunnen doen zonder eenige tegenspraak, dat de heerschappij, die met David begon, een zeker voorspel en afschaduwing is

Sluiten