Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van bloemen, veeteelt en zuivelbereiding. Tot de gemeente behooren de dorpen Uitgeest en Marken-Binnen, de buurt Assum en de gehuchten Dorregeest, Dam en Busch.

Het dorp Uitgeest is een aanzienlijke plaats aan den spoorweg van Alkmaar naar Amsterdam en naar Haarlem gelegen. Men vindt er een Hervormde kerk, een Roomsch-Katholieke kerk en een groot station.

Uitgerukt zegt men in de wapenkunde van boomen, waarvan de wortels zichtbaar zijn, zoodat zij uit den grond schijnen te zijn gerukt.

Uitg-eschulpt beteekent in

c de wapenkunde, dat de rand voorzien is van naar binnen gekeerde bogen, die door groote, -v—o vlakke tanden gescheiden zijn.

i | Uitgespreid noemt men in

v 1^5—J de wapenkunde een dier met ont-

Uitgeschulpt. vl6Ugels en uitSesPreide

Uitgeversbond, Nederlandsche, werd op initiatief van de uitgevers Ch. Brinkman, G. L. Funke, Tj. van Holkema, H. D. Tjeenk Willink en J. K. Tadema in 1880 opgericht, wegens „de vele slechte manieren, die in den laatsten tijd in den Boekhandel ingeslopen zijn." De ontvangst van den bond was bij den Nederlandschen boekhandel zeer koel, doch langzamerhand is de animositeit tusschen de debitanten en den Uitgeversbond geheel afgesleten. De statuten en het huishoudelijke reglement werden in 1909 herzien en op de' gewijzigde statuten den 26sten Januari 1910 de Koninklijke goedkeuring verkregen.

Verschillende malen heeft zich de uitgeversbond tot de Regeering gewend, zoo o. a. in 1884 om zich uit te spreken tegen de voorgestelde overeenkomst tusschen Nederland en Duitschland tot wederkeerige bescherming van het auteursrecht op werken van letteren en kunst; in 1886 tot het verkrijgen van lager posttarief voor couranten en drukwerken tusschen Nederland en België; in 1888 tot het verkrijgen eener verlaging van het porto van gedrukte stukken tusschen Nederland en de koloniën; in 1896 betreffende het veelvuldig voorkomen \an nadruk van Nederlandsche boeken in de Zuid-Afrikaansche Republiek; in 1897 betreffende een onderzoek naar de deugdelijkheid van papier; in 1898 tot uitnoodiging der Regeering om Nederland te doen aansluiten bij de Berner Conventie; in 1902 tot verkrijging van een goedkooper posttarief voor Binnen- en Buitenlandsch verkeer. Verder maakte de uitgeversbond door het beschikbaar stellen van een crediet de oprichting mogelijk van de Naamlooze Vennootschap „De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen" en werd hij op internationale uitgeverscongressen steeds door een paar van zijn leden vertegenwoordigd, evenals op alle taal- en letterkundige congressen, zoowel in België als hier te lande. Ook maakte de Bond de oprichting mogelijk van een vakblad, „Uitgever en ] Debitant," waaraan echter slechts een kort be- i staan was beschoren. (

De Nederlandsche Uitgeversbond telde den ] -l8ten Januari 1881: 23, den 1B'™ Januari 1911: ] 105 leden.

Uithoorn, een gemeente in de provincie

: Noord-Holland, 1860 H. A. groot met (1910) 2551 inwoners, wordt begrensd door de Noord-Ilollandsche gemeenten Nieuweramstel en Aalsmeer, door de Zuidhollandsche gemeenten Leimuiden en Nieuwveen en door de Utrechtsche gemeente Mijdrecht. De bodem bestaat uit laagveen, veenplassen en uit klei, dat door het droogleggen van veenplassen is ontstaan. De gemeente bevat de dorpen Uithoorn en Kwakel, de buurt Boterdijk en de gehuchten Kalslagen, Vrouwenakker, OudTamen en de Banken. Vroeger droeg alleen een klein gedeelte, gelegen aan den Amstel, den naam Uithoorn. Het dorp Uithoorn heette Tarnen of Tarnen aan den Amstel. Dit gedeelte was een Utrechtsche heerlijkheid, die tot de Proostdij van St. Jan behoorde. Het overige gedeelte behoorde tot Holland. In 1865 werd een deel van Kalslagen, dat gedurende eenigen tijd tot Leimuiden behoorde, bij Uithoorn gevoegd, waardoor ae gemeente haar tegenwoordige uitgestrektheid verkreeg. De bewoners houden zich bezig met veeteelt, zuivelbereiding, veenderij, visscherij, landbouw en eenigen handel en nijverheid.

Het dorp Uithoorn bezit een Hervormde, een Christelijk-Gereformeerde en een Roomsch-Katholieke kerk.

Uithuizen, een gemeente in de provincie Groningen, 2993 H. A. groot met (1910) 4042 inwoners, wordt begrensd door het Uithuizer Wad en door de gemeenten Uithuizermeeden, Kantens en Uskwerd. De bodem, die uit zavelachtige zeeklei, vermengd met zand bestaat, is zeer vruchtbaar. Landbouw is het hoofdmiddel van bestaan. Tot de gemeente behoort het dorp Uithuizen, een aantal buurten en gehuchten, de Uithuizerpolder en het westelijk deel van den Eemspolder. In de 13de 'eeuw ontstond er een strijd tusschen de Hunsegoërs en de Fivelgoërs over het bezit van Uithuizen, waarin eerstgenoemden de overwinning behaalden.

Het dorp Uithuizen bezit een Hervormde, een Doopsgezinde, een Christelijk-Gereformeerde en een Roomsch-Katholieke kerk. In de nabijheid ligt het landgoed Menkema. Er is een station van den spoorweg Groningen-Roodeschool.

Uithuizermeeden, een gemeente in de provincie Groningen, 4654 H. A. groot met (1910) 4528 inwoners, wordt begrensd door het Uithuizerwad en de Wester-Eems en door de gemeenten Uithuizen, Kantens en 't Zandt. De bodem bestaat uit zavelachtige zeeklei. Landbouw en veeteelt zijn de hoofdmiddelen van bestaan. Tot de gemeente behooren de dorpen UithuizermeedenBinnendijks, Uithuizermeeden-Buitendijks, Oldenzijl en Oosternieland, de buurten Roodeschool en het Oude Schip, het gehucht De Hoorn, de Oostpolder en het oostelijk gedeelte van den Eemspolder. Oorspronkelijk was Uithuizermeeden een deel van Uithuizen, in 1370 was het echter

reeds een zelfstandig kerspel. Uitklaren noemt men de

handelingen, die met het oog op den fiscus verricht moeten worden, voordat goederen of schepen het territoir van den staat, waar-

uiimun zij zien Devinaen, Kunnen IT.,, , verlaten. Uitkomend.

Uitkomend noemt men in de wapenkunde

Sluiten