Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

torffsche, Crookesche enz. buis) is een luchtledig gemaakte of met sterk verdunde gassen gevulde buis, voorzien van electroden om den electrischen stroom er door heen te geleiden.

Vacuumflesch is de naam van een door Henley uitgevonden toestel, bestaande uit een luchtledig gemaakte of met sterk verdunde gassen gevulde flesch (vacuumbuis zonder electroden), welke, bij nadering tot of verwijdering van electrisch geladen lichamen of in de nabijheid van hooggespannen wisselstroomen, vooral van zulke van hooge frequentie (Teslastroomen), begint te lichten.

Vacnummeter noemt men manometers, welke bestemd zijn om drukken, kleiner dan 1 atmosfeer, te meteD.

Vacuumpomp is een andere naam voor Luchtpomp (zie aldaar).

Vacuumreinig'ing'. Zie Stofzuigmachine.

Vacuumtoestel noemt men een toestel, die toepassing vindt bij het verdampen van vloeistoffen, welke niet tegen hooge temperaturen of tegen de inwerking van de lucht bestand zijn. Zij bestaan uit een grooten ketel a (zie de afb.) met dom b en een

Vacuumtoestel.

verwarmingsbuis e. De uit den toestel ontwijkende waterdamp komt door de buis d in den condensator, waai' hij door koud water, dat uit de doorboorde buis e spuit, verdicht wordt. Al het water wordt door •een luchtpomp, met f verbonden, weggevoerd.

Vaouumtransformator, een samenkoppeling van 4 vacuumbnizen met electroden van verschillende grootte, welke slechts stroomen van één richting doorlaten, is een toestel, die gebruikt wordt om wisselstroomen in 2 pulseerende gelijkstroomen van tegengestelde richting om te zetten.

Vada is de naam van een oude plaats der Batavieren, waar Claudius Civilis in het jaar 70 een nederlaag leed. Sommigen beschouwen Wageningen, anderen Wadenoijen als het oude Vada.

Vadem of Vaam, oorspronkelijk zooveel als een •man met uitgestrekte armen omvatten kan, is een lengtemaat, die niet overal dezelfde lengte heeft. De

Nederlandsche vadem, die sinds 1870 niet meer of¬

ficieel gebruikt mag worden, is gelijk aan 6 Amster-

damsche voeten of 1,6988 m. De Èngelsche vadem

(fathom) die het meest verbreid is, is 1,8288 m., de Fransclie (brasse) 1,6242 m., de Spaansclie (braza,

estado of toeza) 1,6718 m., de Portugeesche (bra$a) 2,2 m., de Deensche ('jam) 1,8831 m., de Zweedsche (famri), 1,7814 m., de Russische (saschen) 2,1336 m. Een kabellengte is 120 vadem of ± 220 m.

Vademecum, een Latijnsch samengesteld woord, dat „ga met mij" beteekent, is de titel, dien men (naar het voorbeeld van een in 1709 te Keulen uitgegeven gebedenboek of van een in 1623 teFrankfort aan den Main gedrukte verzameling van Latijnsche epigrammen van Petrus Lotichius) geeft aan boeken van klein formaat enbeknopten inhoud, welke tot leiddraad dienen in een of ander vak.

Vaderlandsch recht, Vereeniging tot uilgaaf der bronnen van het oude, is de naam van een vereeniging, die in 1879 opgericht en te Utrecht gevestigd is. Zij heeft ten doel alle werken, van af de vroegste tijden tot het einde der 16de eeuw, die als rechtsbronnen kunnen worden beschouwd, uit te geven. Er zijn tot nu toe 31 deelen verschenen.

Vaderlandsliefde. Zie Patriotisme.

Vaderlijke macht. Zie Ouderlijke macht.

Vaderrecht. Zie Patriarchaat.

Vaderschap noemt men de betrekking van den vader tot het kind. Ons Burgerlijk Wetboek onderscheidt ten opzichte van het vaderschap wettige

en natuurlijke kinderen. Bij wettige kinderen is het huwelijk de grondslag van het vaderschap. De wet stelt als hoofdregel (art. 305): Het kind, hetwelk

staande huwelijk is geboren of verwekt, heeft den man tot vader. Het is dus voldoende, dat het kind óf tijdens het huwelijk is geboren (al is het eerder verwekt) öf tijdens het huwelijk is verwekt (al is het

eerst na ontbinding daarvan geboren). De wet neemt aan, dat het kind nog tijdens het huwelijk is verwekt, indien het binnen 300 dagen na de ontbinding daarvan geboren is. In 4 gevallen kan de man de

wettigheid van het kind en dus zijn vaderschap ont¬

kennen, nl. 1° wanneer het kind geboren is vóór den

18O0ten dag sinds het huwelijk; 1 . indien hii bewijst,

dat hij sedert den 300Bten tot den 1808,el1 dag vóór de geboorte van het kind in de natuurlijke onmoge¬

lijkheid is geweest met zijn vrouw gemeenschap te hebben; 3°. indien de vrouw overspel gepleegd heeft en de geboorte van het kind voor den man is verborgen gehouden; 4°. indien het kind geboren is 300 dagen na dien, waarop een vonnis tot scheiding van

tafel en bed kracht van gewijsde heelt verkregen.

De ontkenning geschiedt door het instellen van een rechtsvordering tegen een bijzonderen aan het kind toe te voegen voogd.

De voornaamste gevolgen van het vaderschap

van wettige kinderen zijn ouderlijke macht (zie al¬

daar), verplichting tot onderhoud en opvoeding en erfrecht.

Bij natuurlijke kinderen moet worden onderscheiden, of zij erkend zijn of niet. Men zie hierover het artikel erkenning. Aan het slot van dat artikel is er op gewezen, dat de erkenning niet kan worden afgedwongen en is in verband daarmede medegedeeld de destijds geldende bepaling, houdende verbod van het onderzoek naar het vaderschap. De uitgesproken verwachting, dat bij de bewerking van het artikel „Vaderschap" de sinds vele jaren aanhangige wetswijziging op dit punt zou zijn tot stand gekomen, is verwezenlijkt door de wet van 16 Nov. 1909 (Stbl. n°. 363). Deze wet handhaaft het standpunt, dat erkenning van een natuurlijk kind een vrijwillige daad is, die niet kan worden afgedwongen. De

Sluiten