Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den industrieelen middenstand te behartigen en te bevorderen (zie Middenstandsbeweging). Deze bond werd in 1902 opgericht en is gevestigd te Utrecht. Den 15del1 Juli bedroeg het aantal aangesloten vereenigingen 128 met samen omstreeks 30 000 loden. Het orgaan van den bond is „De Middenstandsbond."

Vereeniging en Vergadering, Recht van, is de bevoegdheid der staatsburgers om zich tot gemeenschappelijke (zedelijke en wettige) doeleinden te vereenigen en vergaderingen te houden. Het behoort tot de rechten, welke uit de persoonlijke en staatkundige vrijheid voortvloeien. Niettemin zocht de wetgeving vóór het jaar 1848, inzonderheid in Duitschlancl, alle staatkundige vereenigingen te verbieden en het houden van volksvergaderingen afhankelijk te maken van de goedkeuring der regeering. Op het voorbeeld van Frankrijk echter heeft men na 1848 ook daar een anderen weg ingeslagen, hoewel dat recht zelfs nu nog aan velerlei beperkende bepalingen onderworpen is. Ook in ons Vaderland is dat recht in art. 9 der Grondwet erkend en nader bij een organieke wet van 22 April 1865 (Stbl. No. 32) geregeld. Zie verder Rechtspersoonlijkheid.

Vereeniging „Onze Vloot" stelt zich, onafhankelijk van staatkundige partijen, ten doel: de kennis van en de belangstelling in de Nederlandsche zeemacht aan te kweeken en te versterken bij alle Nederlandsche onderdanen in het moederland, in de koloniën en in het buitenland. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Vereeniging tegen de Kwakzalverij. Zie Kwakzalverij, Vereeniging tegen de.

Vereeniging tegen de Werkloosheid, Nationale, stelt zich ten doel op de bestaande maatschappelijke grondslagen mede te werken aan de bestrijding van de werkloosheid en van de nadeelige gevolgen van werkloosheid in Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel door: lste het verzamelen van gegevens en het doen instellen van onderzoekingen betreffende de werkloosheid, 2de. het jaarlijks houden van bijeenkomsten, waar onderwerpen betreffende het werkloosheidsvraagstuk besproken worden, 3de. het geven van adviezen en het verstrekken van inlichtingen aan overheid, vereenigingen en particulieren, 4de waar dit wenschelijk mocht zijn overheid, vereenigingen of particulieren op te wekken om bepaalde handelingen in het belang der bestrijding van de werkloosheid of haar gevolgen te verrichten 5'Ie. waar dit wenschelijk mocht zijn op te wekken tot de oprichting van plaatselijke vereenigingen tot bestudeering en tot bestrijding van de werkloosheid en haar gevolgen, 6de. het brengen van eenheid onder hetgeen van overheidswege en vanwege particulieren tot bestrijding der werkloosheid en haar gevolgen gedaan wordt en verder door al datgene, wat op wettige wijze tot bevordering van het doel der vereeniging kan geschieden.

Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap heeft ten doel: onderlinge oefening in de krijgswetenschap en algemeene verspreiding van heldere begrippen omtrent krijgszaken. Zij is gevestigd te 's Gravenhage en telt gewone leden en eereleden.

Vereeniging tot bescherming van Dieren. Zie Dierenbescherming.

Vereeniging tot bescherming van Vogels, Nederlandsche, werd opgericht den l8ten Januari 1899 te 's Gravenhage, terwijl de nieuwe statuten bij Koninklijk Besluit van den 248len Juni 1908 goedgekeurd werden. De vereeniging tracht haar doel te bereiken:

a. door de uitroeiing tegen te gaan van de in 't wild levende vogels;

i>. de vermenigvuldiging in de hand te werken der sub a bedoelde vogels door het verschaffen van nestgelegenheid en voedsel;

c. de naleving te bevorderen der op vogelbescherming (zie aldaar) betrekking hebbende wetsbepalingen.

Verder gaf het hoofdbestuur een vlugschrift uit van de hand van den heer Jac P. Thijsse, getiteld: „Vogelbescherming een eisch van den tijd" (1907) en is zij begonnen met het kosteloos verspreiden van vlugschriftjes, no. 1. „De Pimpelmees" (Parus Caeruleus L.).

De leden betalen een jaarlijksche contributie van 1, 2,50 of 5 gld., leden beneden de 16 jaar mintens 10 ct., donateurs minstens 10 gld.. De vereeniging heeft afdeelingen te Utrecht en Groningen en telt (1911) 1375 leden.

Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose, Nederlandsche Centrale, werd opgericht in 1904 en is gevestigd te 's Gravenhage, Zij stelt zich ten doel de bestrijding der tuberculose te bevorderen door: 1. aansluiting te verkrijgen aan het Internationaal Centraal Bureau tot bestrijding der tuberculose te Berlijn; 2. een band in het leven te roepen tusschen de verschillende vereenigingen, stichtingen en personen, welke in Nederland voor de bestrijding der tuberculose werkzaam zijn of die daarin belang stellen; 3. onderlinge samenwerking, overleg en bespreking der maatregelen, die ter zake kunnen dienen; 4. ondersteuning in den ruimsten zin van den strijd tegen de tuberculose. Lid der vereeniging kunnen zijn: a natuurlijke personen; b. rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en haar afdeelingen, voor zoover die bevoegd zijn als rechtspersoon op te treden, wettelijk ingestelde lichamen en stichtingen. Het orgaan van de vereeniging is het tijdschrift „Tuberculose."

Vereeniging „Volksweerbaarheid'', gevestigd te Utrecht, werd in het begin van 1900 opgericht door een vijftigtal vertegenwoordigers van nagenoeg alle richtingen op godsdienstig en staatkundig gebied in ons vaderland. Zij stelt zich ten doel de weerbaarheid van het Nederlandsche volk te ontwikkelen, naar welk doel wordt gestreefd door:

a. het bevorderen van lichaamsoefeningen;

b. het opwekken tot algemeene deelneming aan vrijwillige oefeningen in den wapenhandel;

c. het bevorderen van schietoefeningen;

d. het uitgeven van geschriften en het houden van openbare bijeenkomsten;

e. alle andere wettige doeltreffende middelen.

Ieder Nederlander, zoowel man als vrouw, die

tot het doel der vereeniging wil medewerken en 16 jaar oud is, kan lid worden der vereeniging.

Zij wordt bestuurd door een Hoofdbestuur, dat plaatselijke afdeelingen opricht en de Besturen van die afdeelingen met raad en daad bijstaat; het Hoofdbestuur is de band welke de afdeelingen tot

Sluiten