Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derik 111 den troon besteeg, naar Charlottenburg terug en verpleegde hem tot zijn dood. Als weduwe (den 16den Juni 1888) nam zij den naam Keizerin Frederik aan. Een ongeluk, gedurende een rijtoer in den zomer van 1898 gekregen, was de oorzaak van haar dood. Zij overleed den 5aen Augustus 1901 op het slot Friederichshof bij Kronberg in den Taumis.

Vlctoriablauw, een teerverfstof van de formule C33H32N3CL, welke behoort tot de groep van het rosanifine, vormt bronsachtig glanzende, kristallijne korrels, lost moeilijk op in water en gemakkelijk in alkohol en vindt toepassing bij het verven van wol, zijde en katoen in het zure bad. Hiermede verwant is het nachtblauw (C^H-^NgCL), dat meer groenachtig en het nieuw victoriablauw, dat meer violet verft.

Victoria Desert, Great (Groote Victoriawoestijn), een gedeelte van het woeste, W. Australische plateauland, ligt ten O. van de zoutmeren en ten Z. van een aantal bergruggen, welke op ongeveer 26° Z. Br. van W. naar O. loopen. Zij bestaat gedeeltelijk uit zand-, gedeeltelijk uit steenwoestijn en is buitengewoon dor.

Victoria East, een distrikt in het Z. O. van de Britsch Z. Afrikaansche Kaapkolonie, telt op een oppervlakte van 866 v. km. (1904) 17 128 inwoners, waaronder 1561 blanken. Dicht aan de kust gelegen, wordt het goed bevloeid en bevat het vruchtbare dal van de Tyoemie. De hoofdstad, Alice, telt ongeveer 3 000 inwoners.

Vlctoriakruis, een Engelsche militaire orde voor soldaten en officieren der lagere rangen, werd den 29",ea Januari 1856 door koningin Victoria ingesteld. De decoratie bestaat uit een Maltezerkruis van brons, waarop het inschrift „For valour." Aan de orde, welke alleen als belooning voor heldendaden, in het gezicht van den vijand verricht, wordt toegekend, is een toelage verbonden.

Victorialand vormt met Wollastonland in het W. en Prins Albertland in het N. W. een eiland in arctisch N. Amerika, dat in het Z. door de Seasestraat, de Golf van Coronation en de Dolfijn en Unionstraat van het N. Amerikaansche vasteland, in het N.W. doorde Princeof Walesstraat van Banksland, in het N. O. door de Mac Clurestraat van het eiland Melville en door het Mac^Clin tockkan aal van het Prince of Waleseiland en in het W. door de Victoriastraat van het King Williameiland gescheiden wordt. Op het eiland, dat in 1838 door Simpson werd ontdekt, worden rendieren, vossen, sneeuwuilen en onderscheiden watervogels aangetroffen. Ook werden er woonplaatsen van Eskimo's gezien.

Victoria Nyanza, ook Nyansa ya Oeganda, Nyansa ya Oesoekoema, Bahari ya Pila, vroeger ook Oekerewe geheeten, is de naam van een groot zoetwatermeer in Aequatoriaal Afrika, 660 kin. ten W. van den Indischen Oceaan, tusschen 0,25—3° Z. Br. en 31° 45'—34° 45' O. L. gelegen. Het ligt 1180 m. boven den zeespiegel en heeft volgens de in opdracht van de Britsche admiraliteit uitgevoerde opnamen van JVhatehouse een oppervlakte van ongeveer 66 600 v. km. Volgens een Duitsch-Engelsch verdrag van 1890 vormt 1° Z. Br. de grens tusschen Britsch Oost-Afrika in het N. en Duitsch Oost-Afrika in het Z. De kusten zijn zeer geleed, in het N. en W. zijn zij steiler dan in het 0. en Z., de oostkust vertoont een steppenkarakter, de zuidkust is

moerassig, op vele plaatsen treft men een groot aantal eilanden aan. Het meer is vroeger veel grooter geweest. De eilanden hebben een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 6100 v. km. De belangrijkste toevoerrivier is de Kagera (zie aldaar), de eenige afvoerrivier is de Kiwira of Somerset Nijl. Het water is helder een vischrijk, de temperatuur bedraagt 20—-25° C. Het verkeer op het meer wordt onderhouden door 2 Engelsche en 1 Duitsche stoomboot. In 1907 is een Duitsche stoomvaartmaatschappij opgericht met de stations Moeansa, Boekoba en Sjirati. Men is van plan dit meer door een electrische spoorlijn met het Albertmeer te verbinden, waarbij men gebruik wil maken van de Riponwatervallen. Het Victoria Nyanza werd in 1868 door Speke ontdekt en van 1861—1862 door hem en Grant nader onderzocht. In 1875 en 1889 werd'het door Stanley, in 1890 en 1891 door Stuhlmann, in 1892 door Baumann en in 1898 door Kolhnann bezocht. Van 1905—1907 heeft Robert Koch aldaar onderzoekingen over de slaapziekte gedaan, waarbij hij ontdekte, dat de bevolking, vooral in het Britsche gebied door deze ziekte sterk verminderd was.

Victoria Orde is een koninklijke orde van Groot-Brittannië, welke den 238ten April 1896 door koningin Victoria gesticht is „ter belooning van diensten, den drager der kroon bewezen." Zij is de eenige Engelsche orde, die (afgezien van leden van regeerende vorstenhuizen) aan personen, welke geen onderdaan van de Britsche of Indische kroon zijn, kan worden verleend. De ordeteekenen bestaan uit een wit kruis met een eivormig middelschild, waarop de initialen J. V. R. onder een gouden kroon. Voor het grootkruis en den groot commandeur komt daarbij een zilveren borstster met dezelfde kenteekenen. Het lint is donkerblauw, met rood- wit- roode randen.

Victoria Regia. Zie Victoria Linül.

Victoria West, een distrikt in het midden van de Britsch Z. Afrikaansche Kaapkolonie, dat op een oppervlakte van 12 621 v. km. (1904) 7443 inwoners telt, waaronder 3568 blanken, bestaat uit een dor hoogland, waardoor in het O. de spoorweg Kaapstad Kimberlev loopt. De gelijknamige hoofdstad telt ongeveer 1600 inwoners.

Victorius. Zie Vettori.

Victors, Jan, een Hollandsch historie-, genreen portretschilder, werd geboren te Amsterdam (?) omstreeks 1620 en overleed na 1672. Hij was een leerling van Rembrandt, bij wien hij omstreeks 1640 gewerkt schijnt te hebben. Op lateren leeftijd is hij vermoedelijk naar Indië gegaan en is daar of op zee overleden. Zijn werken zijn zeer talrijk, doch bezitten in het algemeen weinig aantrekkelijks. In den regel zijn zij onaangenaam van kleur. Werken van zijn hand bevinden zich hier te lande o. a. in het Rijksmuseum te Amsterdam, het Gemeen teMuseum te Dordt en in -het Gemeente-Museum te Haarlem.

Victualiebroeders waren in de 14ae en de 15de eeuw gevreesde zeeroovers, die de Noord- en de Oostzee onveilig maakten. Oorspronkelijk waren het meest burgers uit Rostock en Wismar, die schepen uitrustten en van de vaartuigen, die zij ontmoetten victualiën afvorderden, die zij naar het belegerde Stockholm brachten.

Vicuna, Zie Lama.

Vigvamitra is de naam van een Indischen

Sluiten