Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j "^plaatsen vormen de zoogenaamde „oude man" t

er crtsmijnen; vooral de oude groeve aan den Ram- \

J'lsberg bij Goslar levert groote hoeveelheden. \

( a;lr ijzer-, koper- en zinkvitriolen in belangrijke 1

uate gevormd worden, vinden zij technische toe- (

Passing _ <

, Vitriool is de algemeene naam van de zwavel- , jjtf! zouten der metalen. Zoo spreekt men bijv. van .^vitriool (groen vitriool) of zwavelzuur ijzer- ( 3'duul, kopervitriool (blauw vitriool) of zwavel- i v [,r koperoxyd, zinkvitriool (witte vitriool) of zwa- i /«uur zinkoxyd enz. waarvoor wij naar de desbe- l e'*ende artikelen verwijzen.

, vitrioololie is zooveel als rookend zwavel-

Zie Zwavelzuur.

i "itravius Pollio, een Romeinsch bouw'itidige tijdens Caesar en Augustus, ontving van . laatste door bemiddeling van diens zuster Oceen jaargeld en schreef tusschen 16 v. Chr. en ij 1' Chr. een aan Augustus opgedragen werk over s, bouwkunst getiteld „De architectura." Het beuit 10 boeken, van welke de eerste 7 over de Zinlijke bouwkunst, boek 8 over waterwerken, , '"!k 9 over tijdmeters, inzonderheid over zonnetttWerken en boek 10 over machines handelen, i'^hoon de stijl duister en onbeholpen is, heeft q' Werk, als het eenige van die soort, dat uit de Ikheid is overgebleven, een hooge waarde. Vit^ius maakte behalve van zijn eigen ervaring gevan Grieksche bronnen. Buiten het oorspronwerk hebben wij nog een uittreksel, vóór de eeuw n. Chr., vervaardigd door M. Cetius Fa<1 %ws. Het oorspronkelijke werk is uitgegeven Y;,°r Rose (2de druk 1899), waarbij Nohl een „Index ^uvianus" gaf.

try-le-Fran$ois, een arrondissementsk!of(lstad in het Fransche departement Marne, 2 W,k°Ven haar samenvloeiing met den Saulx aan H kanaal van de Boven-Marne gelegen, is een star Wv Van ^en spoorweg Parijs—Nancy, bezit een Vn (171e eeuw), een college voor jongens en één hi °r meisjes en een bibliotheek (17 000 dln.). De welke (1906) 8409 (als gemeente 8487) in{ telt, is de zetel van een gerechtshof, bezit tj; J^ken van cementwaren en aardewerk, leerlooie> ijzer- en klokkengieterijen en drijft handel in wijn, hout en wol. De stad werd in 1545 door I gesticht op de plaats van het door Karei V L'randeVitry-en-Perthois,en is naar hemgenoemd. K-.itry-stir-Seiive, een Z.lijke voorstad van op 1,5 km. afstand van den linker Seineaan den spoorweg naar Orléans gelegen, bezit }j ,'raaie kerk (13de eeuw) en een slot (17de eeuw). Sir, fabrieken van springveeren, cartonnage,

O,;. en leien, kuiperijen en telt (1906) 11497 inwo-

JL' In de nabijheid liggen steengroeven, ta ittoria of Vitoria, de hoofdstad der Spaan2 ''' Provincie Alava, ligt aan de Zadorra en aan ij Poorwegerlj in een breede, vruchtbare vlakte. Zij ^ althans wat de Nieuwstad betreft, regelmatig 4o0eelegd en heeft breede straten en een groot plein, Jj,,r Prachtige gebouwen en zuilengangen omgeven.

R°ude stad is door muren omringd. Men vindt ïji . kerken, een aantal voormalige kloosters, een ii,s,.'s Van de Provinciale Staten, een stadhuis, een W O' een seminarium, een normaalschool, een tr. .^school, een schouwburg, een ziekenhuis, 6 wandelparken, eenige fabrieken, veel wijn¬

bouw en (1900) 30 701 inwoners. De stad is de zetel van den kapitein-generaal van de Baskische provincies, van den gouverneur en van een bisschop. In de nabijheid van deze stad behaalde IV'ellington den 218ten Juni 1813 een beslissende overwinning op koning Jozef van Spanje en de Franschen onder

Jourdan. • ,

Vittoria, een stad in de Italiaansche provincie Syracuse (op Sicilië), ligt ten westen van Modica, aan de Camerina en aan een spoorweg. Zij bezit een groote kathedraal met een fraaien koepel en telt (1901) 30086, als gemeente 32 151 inwoners. Zij ontstond eerst in den aanvang der eeuw en ontving haar naam naar de moeder van den stichter, de beroemde Vittoria Colonna. Haar havenstad (10 km. vandaar) is Scoglitti, in de nabijheid van deze plaats verhief zich weleer de stad Camarina (zie aldaar). . ,

Vittorio, een arrondissementshoofdstad in üe Italiaansche provincie Treviso, aan de Meschio en aan een spoorweg, is de zetel van een bisschop en van een prefect. De stad bezit een dom met een altaarstuk van Titimn, een standbeeld van Victor Emanuel, naar wien de stad is genoemd, aanzienlijke paleizen, een openbaren tuin, een seminarium en (1901) 8312, als gemeente 18 969 inwoners. De bevolking houdt zich bezig met bronsgieteri], zijdespinnerijen en fabricage van papier, cement en hydraulische kalk. ..

'Vitusdans, Sint Vitusdans of Valenhjnsziekte (Chorea sancti Viti) is de naam van een zenuwaandoening, die gekenmerkt wordt door onwillekeurige bewegingen van verschillende spiergroepen, waardoor allerlei onregelmatige en zonderlinge bewegingen ontstaan. Kinderen, vooral meisjes, worden inzonderheid door deze ziekte aangetast. De oorzaak is niet met zekerheid bekend; waarschijnlijk bestaat in sommige gevallen een erfelijke neiging, in andere gevallen wordt een plotselinge schrik, ot een hevige emotie als de oorzaak beschouwd, wellicht bestaat er in sommige gevallen een zuiver me! chanische oorzaak, zooals wormen m de darmen enz.

■ De ziekte ontstaat meestal langzamerhand; men ; bespeurt bijv. eerst, dat het kmd veel laat vallen,

■ dat het niet stilzit enz.; daarna worden de spierbei wegingen opvallender, voortdurend vertrekt het • kind het gezicht, dikwijls ook beweegt het het hoofd, r de armen, de beenen en den romp op de meest zon. derling wijze. Bij den hevigsten vorm van den bint i Vitusdans kunnen de patiënten niet rustig op een

■ stoel zitten. Ook het spreken wordt onduidelijk, b De verschijnselen verergeren, wanneer de patiënt . er zelf op let, of weet, dat er op hem gelet wordt.

Het inslapen gaat moeilijk, in den slaap houden de

- bewegingen echter op. Dikwijls gaan rheumatische aandoeningen of een ontsteking van de hartkleppen

- met den Sint Vitusdans gepaard, waarschijnlijk

i bestaat er een nog niet ontdekt verband tusschen

ii deze ziekten. Meestal herstellen de lijders na 3—4 , maanden, soms eerder, zelden duurt de ziekte het ' „eheele leven door. De behandeling bestaat in het I' vermijden van alle schadelijke invloeden, verder t rust slaap en zorg voor een goeden gezondheidstoen stand in het algemeen. Hevige verschijnselen worn den door arsenicum, broomkalium, masseeren, gymn nastische bewegingen en electriciteit bestreden.

Vivaldi, Antonio, een Italiaansch violist, gei- boren te Venetië omstreeks 1680, was waarschijn-

Sluiten