Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die Visionen des Hermas, die Sibylle und Clemens von Rom" (1900), „Aegypten und die Bibel" (2de druk, 1904), „Die apokalyptischen Vater, neu imtersucht" (1904) en „Die Offenbarung Johannis" (1904).

Volterra, een arrondissementshoofdstad in de Italiaan sche provincie Pisa, 544 m. boven den zeespiegel, op den top van een steilen heuvel te midden van olijfgaarden en tusschen de rivieren Cecina en Era, 11 km. ten noorden van het eindstation van de spoorlijn Cecina—Volterra gelegen, is de zetel van een sous-prefect, van een gerechtshof en van een bisschop. Zij heeft een aantal overblijfselen van Etruscische bouwwerken, zooals de muren van 7,3 km. lengte, 12 m. hoogte en 4 m. dikte met een poort, de Porta dell' Arco en een doodenstad, verder een kathedraal uit de 12de en 13de eeuw, een oude doopkerk, een oud stadhuis, een stedelijk museum voor schilderijen, een museum van oudheden, een citadel (thans strafinrichting) enz. Men vindt er o. a. een lyceum, een gymnasium, een technische school, een seminarium en een school voor nijverheid. Het aantal inwoners bedraagt (1901) 5213, van de gemeente 14 433, die zich bezighouden met de bereiding van olie, het verwerken van albaster en zoutindustrie. Men vindt er een minerale bron.

Volterra, in de Oudheid Volaterrae (in het Etruskisch Velathri) geheeten, was een der voornaamste van de Twaalf verbonden steden van Etrurië, terwijl zij later als een Romeinsche kolonie de rechten van een municipium verkreeg. Door

naar nooge ligging was zij een sterke vesting, die

O. .77 _ : -- J T7> J_ T» 1 ■

ouuu ui uen rA'rsten .Burgeroorlog eerst na een tweejarige belegering kon innemen (79 v. Chr.). In de Middeleeuwen behoorde zij tot de mark Tuscië, in de 14de eeuw kwam zij onder heerschappij van Florence.

Voltigeer en is de naam van springoefeningen, welke óf, zooals bij rijdende troepen en kunstrijders, op het levende paard, öf, zooals bij gymnastische oefeningen, op een nagemaakt paard, vroeger voltigeerbok genaamd, plaats hebben.

Voltigeurs is de naam van lichte infanterie, in 1805 door Napoleon gevormd uit manschappen, die de vereischte lengte niet bezaten en met lichte, korte dragondergeweren waren gewapend. Zij werden geoefend in het juist en snel schieten en in de kunst om behendig achter een ruiter op en van het paard te springen. Men plaatste een kompagnie voltigeurs op den linker vleugel van elk bataljon infanterie. De voltigeurs zijn in 1874 bij het Fransche leger afgeschaft.

Voltolini, Rudolf, een Duitsch geneeskundige, geboren den 17deE Juni 1819 te Elsterwerda, studeerde te Breslau en te Berlijn, wijdde zich vervolgens op verschillende plaatsen aan de praktijk en vestigde zich daarna te Breslau als privaatdocent voor heelkunde. In 1868 werd hij er benoemd tot buitengewoon hoogleeraar. Hij overleed aldaar den 10den September 1889. Vooral ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door het aanwenden van den keelspiegel en van de galvanokaustik bij keel- en neusaandoeningen. Hij schreef: „Die Rhinoskopie und Pharyngoskopie" (1861, 2de druk, 1879), „Die Anwendung der Galvanokaustiek im Innern des Kelilkopfes und Schlundkopfes" (1867, 2de druk, 1872), „Ueber Nasenpolypen und deren

Operation" (1880) en „Die Krankheiten der Nase und des Nasenrachenraums" (1888).

Voltri, een stad in de Italiaansche provincie Genua, aan de Middellandsche Zee, aan de Riviera di Ponente, aan den spoorweg van Genua naar Nizza en aan een tramlijn naar Genua gelegen, bezit een bedevaartskerk, prachtige villa's, een technische school, badinrichtingen, eenige fabrieken, een haven, een marinehospitium en (1901) 7 185, als gemeente 14 719 inwoners. Hier behaalden den 18den April 1800 de Oostenrijkers onder Melas de overwinning op de Franschen onder Masséna.

Volturno (in de Oudheid Volturnus of Vultumus), een rivier in Z. Italië, ontspringt aan den Monte della Rocchetta, stroomt eerst Z. O. waarts en betreedt, na den Calore te hebben opgenomen, in W. lijke richting de vlakte van Campanië. Hier stroomt zij om Capua heen, waar zij bevaarbaar wordt en mondt, in het geheel 175 km. lang, bij Castel Volturno uit in de Golf van Gaëta. Den l,ten en den 2den October versloeg Garibaldi aan de Volturno de Napolitanen.

Voeltzkow, Alfred, een Duitsch dierkundige, geboren den 14den April 1860 te Berlijn, studeerde te Würzburg en ondernam in 1889 een reis naar de tropen, welke bijna 7 jaren duurde. Hij bezocht O. Afrika, Witoeland en Zanzibar, vertrok in 1890 naar Madagaskar, waar hij de zeefauna der koraalriffen bestudeerde en een parasiteerende mossel (Entovalva mirabilis) in het darmkanaal van een holotherie ontdekte, bestudeerde de ontwikkelingsgeschiedenis der krokodillen en bezocht het eiland Aldabra, de woonplaats van de reusachtige landschilpadden. Van 1903—1905 deed hij op de eilanden in het W. lijk gedeelte van den Indischen Oceaan onderzoekingen nopens hun bouw. Hij schreef: „Wissenschaftliche Ergebnisse der Reisen in Madagaskar und Ostafrika" (3 dln., 1897— 1905), „Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der Reptilien" (6 dln., 1899—1903). „Uber Kokkoli-

then und Rhabdolïthen nebst Bemerkungen über den Aufbau und die Entstehung der Aldabrainseln" (1901), „Die von Aldabra bis jetzt bekannte Flora und Fauna" (1902) en „Reise in Ostafrika in den Jahren 1903—1905. Wissenschaftliche Ergebnisse" (1906 en later).

Volumen beteekent letterlijk het opgerolde. In de Oudheid gaf men dezen naain aan een schriftrol, een boek, omdat men de geschriften, aan een ziide

beschreven, oprolde; verder ook aan een gedeelte van een geschrift, omdat dit laatste dikwijls uit onderscheiden rollen bestond.

Inzonderheid is volumen in de natuurkunde de naam van de uitgebreidheid van een lichaam of de ruimte, die dit laatste, onafhankelijk van zijn gedaante, inneemt. Bij gelijk gewicht verhouden zich de volumina van twee lichamen omgekeerd even redig met hun dichtheid.

Volumetrie is een andere naam voor titreeranalyse (zie aldaar).

Volunteers. Zie Groot-Brittannie en Ierland; Leger.

Völuspa is de naam van een van de belangrijkste gedichten der „Edda" en de voornaamste bron voor de Germaansche mythologie. De tooveres Völva treedt daarin op om stilzwijgen te gebieden. Zij doet Odin, die haar tot zich riep, mededeelingen omtrent het oorspronkelijk geslacht der reu-

Sluiten