Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sall, dat een belangrijk kruispunt van den London &Northwestern en van den Midlandspoorweg vormt, telt (1901)86 430 inwoners. In de nabijheid liggen steenkoolmijnen.

Walschot of Spermaceti. Zie Walvischachtige dieren.

W&lsem, dr. Gerard Christiaan van, in 1863 geboren te Wateringen, studeerde te Leiden in de medicijnen, werd in 1886 arts, in 1887 geneesheer aan het gesticht Meerenberg en promoveerde in 1889 op een proefschrift, getiteld: „Eenige onderzoekingen en beschouwingen op het gebied van de pathologische anatomie van het ruggemerg in verband met zijn normalen bouw." In 1901 aanvaardde hij het professoraat in de pathologische anatomie aan de hoogeschool te Leiden met een rede, getiteld: „De invloed van den vooruitgang der techniek op de beoefening der ziektekundige ontleedkunde." In 1904 als hoogleeraar eervol ontslagen, werd hij benoemd tot lsten geneesheer-directeur van het gesticht Meerenberg. Met J. van Deventer Sz. gaf hij in 1899 uit het „Gedenkschrift ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van het gesticht Meerenberg", in 1900 verscheen van zijn hand: „Versuch einer systematischen Methodik der mikroskopischanatomischen und anthropologischen Untersuchung des Centralnervensystems."

Walsen zijn cylindervormige lichamen, welke uit verschillend materiaal bestaan en bij het gebruik rondwentelen. Zij worden alleen, of in groepen vereenigd gebruikt en dienen voor de meest uiteenloopende doeleinden. Alleen gebruikt, dienen zij in de boekdrukkerij om lettervormen te inkten, in^de bakkerij om deeg uit te spreiden en in verschillende industrieën om garen op te winden. Verder vinden holle, door stoom verhitte walsen toepassing bij het drogen van staffen en worden zware steenen of ijzeren walsen gebruikt bij het verharden van wegen. De verbinding van 2 of meer walsen noemt men walswerktuigen of walswerk. Zie verder Pletten.

Walsing'ham, sir Francis, een Engelsch staatsman, geboren omstreeks 1530 te Londen of^te Chiselhurst (Kent), werd in 1570 Britsch gezant te Parijs en in 1573 onder Elizabeth staatssecretaris. Als ijverig Protestant achtte hij het zijn plicht, de intriges, door de R. Katholieke mogendheden tegen zijn koningin beraamd, door dergelijke, niet altijd prijzenswaardige middelen te vernietigen. Ook het succes van de staatkunde van ElizabetA moet voor een gedeelte aan hem worden toegeschreven. Op het lot van Maria Stuart oefende hij een noodlottigen invloed uit. Hij ontdekte door zijn spionnen de samenzwering van Babington, wist de gevangen Maria daarin te betrekken en wist, nadat hij voldoende bewijzen voor haar schuld had, haar ondergang te bewerken. Toen Philips II van Spanje in 1588 de armada tegen Engeland uitrustte, werd hij door zijn spionnen nauwkeurig op de hoogte gehouden en kon zoodoende tegenmaatregelen doen nemen. Verder bevorderde hij de eerste pogingen tot kolonisatie van N. Amerika. Hij overleed den 6den April 1590 te Londen. Zijn geheele vermogen had hij ten nutte van den staat aangewend.

Walsmachine. Zie Pletten.

Walstroo (Galiurn L.) is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Sterbladerigen (Skllatae of Rubiaceae). Het omvat kruidachtige planten met vierkante stengels, waaraan de bladeren schijn¬

baar kransgewijs zijn bevestigd, en met gele of witte bloemen. De kelkzoom is gewoonlijk niet zichtbaar, kroon 4 slippig en stervormig. De bloemen zijn tot bijschermen, pluimen of bundels vereenigd, en de droge vruchten verdeelen zich in 2 gesloten kluisjes. In ons land heeft men: Zacht Walstroo (G. Mollugo) kleefkruid (G. Aparine), moeras walstroo (G. palustre), echt walstroo (G. verum), kleverig walstroo (O. uliginosum, kruisbladig walstroo (G. Cruciatum), driehoornig walstroo (G. tricorne), Engelsch walstroo (G, anglicum) en Noordsch walstroo (G. boreale).

Waltenhofen, Adaïbert von, een Oostenrijksch natuurkundige, geboren te Admontbühel in Stiermarken den 14dcn Maart 1828, studeerde te Weenen, werd in 1850 leeraar aan het gymnasium te Graz, in 1852 hoogleeraar in de natuurkunde te Innsbrück, in 1867 aan de technische hoogeschool te Praag, in 1883 directeur van het door hem opgerichte electrotechnische instituut, aan de technische hoogeschool te Weenen en in 1889 voorzitter van de „Internationale Elektrizitatsgesellschaft te Weenen. Zijn onderzoekingen hebben in hoofdzaak betrekking op de wetten en de toepassing van het electromagnetisme. Hij schreef: „Grundrisz der allgemeinen mechanischen Physik" (1875), „Die internationalen absoluten Masze ins besondere die elektrischen Masze" (3de druk, 1902) en „Uber Blitzableiter" (1890).

Walter, Ferdinand, een Duitsch rechtsgeleerde, geboren te Wetzlar den 30sten November 1794, nam, in dienst getreden bij een regiment Donsche kozakken, in 1813 deel aan den oorlog tegen Frankrijk, studeerde daarna te Heidelberg in de rechten en werd in 1818 buitengewoon en in 1821 gewoon hoogleeraar te Bonn. Als afgevaardigde naar de Pruisische Nationale vergadering van 1848 schaarde hij zich aan de zijde der kroon en ook als lid van de Eerste Kamer in 1849 en 1850 huldigde hij een gematigd-conservatieve richting. Van zijn geschriften vermelden wij: „Lehrbuch des Kirchenrechts" (14d9 druk'door H. Gerlach, 1871), „Corpus juris germanici antiqui" (3 dln., 1824, „Geschichte des römischen Rechts bis auf Justinian" (3ae druk, 2 dln., 1860), „Deutsche Rechtsgeschichte" (2de druk, 2 dln., 1857), „System des gemeinen deutschen Privatrechts" (1855), „Juristische Enzyklopadie" (1856), „Das alte Wales" (1859), „Fontes juris ecclesiastici" (1862), „Naturrecht und Politik im Lichte der Gegenwart" (2de druk, 1871), „Aus meinem Leben" (1865) en „Das alte Erzstift und die Reichsstadt Köln" (lste boek, 1866). Hij overleed den 13den December 1879 te Bonn.

Waltham, een stad in Middlesex-County in den N. Amerikaanschen staat Massachusetts, ligt op 16 km. afstand van Boston, op den linker oever van de Charles-rivier en aan twee spoorwegen. Het bezit katoenfabrieken, bleekerijen, ijzergieterijen, fabrieken van automobielen en rijwielen, maar is vooral bekend als zetel van de werkplaatsen der „American Waltham Watch Company", welke, in 1854 opgericht voor de machinale vervaardiging van horloges,thans een jaarlijkschen afzet van 60000 stuks heeft. De plaats telt (1900) 23 481 inwoners.

Walthamstow, een plaats in het Engelsche graafschap Essex, is een voorstad van Londen. Zij ligt aan den zoom van het Eppingerwoud en aan den Great-Eastern-spoorweg, bezit een Latijnsche, een kunst- en een boschbouwschool en een groot

Sluiten