Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd voorloopig met dras goederen beleend. De finala beleening geschiedde een jaar later tegen betaling van een aanzienlijke som geld. Het burggraafschap echter ging over aan den graaf. Hij overleed in 1447.

Jan van Wassenaer, een broeder van den kinderloos overleden Jacob van Wassenaer, erfde diens bezittingen, vocht in 1454 tegen de Gentenaars en streed in 1479 aan het hoofd der Hoekschen. Hij was één der aanzienlijkste Nederlandsclie edelen en overleed in 1494.

Jan van Wassenaer, een zoon van den voorgaande, was burggraaf van Leiden, ambachtsheer van Voorburg, Voorschoten, Valkenburg, Katwijk, Oestgeest en Barendrecht en bezitter van de kasteelen Te Zuik, Te Zant en Ter Horst. Hij vergezelde Philips den Schoone naar Spanje en volgde zijn oom Lodewijk van Halewijn naar Venetië. Op zijn terugreis trad hij in dienst van keizer Maximiliaan en onderscheidde zich bij de belegering van Padua. Na zijn terugkeer in Nederland nam hij deel aan de oorlogen tegen de Friezen, Gelderschen en Stichtenaars, maar werd gevangen genomen en door hertog Karei in het slot te Hattem in een ijzeren kooi aan een torenzolder opgehangen. Na het herkrijgen van zijn vrijheid werd hij stadhouder en opperste kapitein van Friesland. Bij het beleg van Sloten in den arm gekwetst, overleed hij aan de gevolgen daarvan te Leeuwarden den 4den December 1523. Hij was ridder van het Gulden Vlies en de laatste der Wassenaars, die den titel van burggraaf voerde.

Jan van Wassenaer van Duivenvoorde, heer van Voorschoten, Veur en Sterrenburg en behoorende tot een jongeren tak der Wassenaars, aanvaardde den naam van dezen, toen de oudere tak met Jan van Wassenaer was uitgestorven.

Arent, baron van Wassenaer van Duivenvoorde, en zoon van den voorgaande, was stadhouder van de grafelijkheidsleenen, luitenant en houtvester van Holland, hoogheemraad van Rijnland en huwde in 1646 met Anna Maria van Seherpenzeel.

Arent, baron van Wassenaer, een kleinzoon van den voorgaande, geboren in 1669, was heer van Voorschoten, Veur en Harsloo, bekleede aanzienlijke betrekkingen en vertrok in 1714 met anderen als buitengewoon gezant naar Engeland, om er George I als koning te begroeten. Hij overleed den den 15aen December 1721.

Jan Gerrit, baron van Wassenaer van Duivenvoorde, geboren in 1672, was luitenant-admiraal van Holland en hoogheemraad van Rijnland.

Jacob Emmery, baron van Wassenaer van Duivenvoorde, een broeder van den voorgaande, was raad en Burgemeester van Leiden en bewindhebber der Oost-Indische Maatschappij te Delft.

Karei Lodewijk, baron van Wassenaer van Duivenvoorde, een broeder van den voorgaande, geboren in 1685, was overste van een regiment dragonders.

Willem, baron van Wassenaer van Duivenvoorde, een broeder van den voorgaande, geboren in 1670, werd generaal-majoor in dienst der Algemeene Staten, gouverneur van Bergen op Zoom, nam deel aan onderscheidene veldslagen en was coadjutor en huiscommandeur der Duitsche Orde.

Jacob Herman van Wassenaer, heer van den Dam, een zoon van den voorgaande, trad eveneens in krijgsdienst, werd kapitein en overleed ongehuwd in 1724.

Pieter, baron van Wassenaer Sterrenburg, kolonel in dienst der Staten, commandeur van de Duitsche Orde en hoogheemraad van Rijnland. Hij overleed in 1688.

Willem, baron van Wassenaer Sterrenburg, een zoon van den voorgaande, geboren in 1650, werd in 1683 ambassadeur bij het Fransche Hof, in 1720 groot-zegelbewaarder en stadhouder der leenen van Holland en overleed den 6d™ Augustus 1723.

Willem Lodewijk, baron van Wassenaer Sterrenburg, heer van Ruyven, Maassluis, Maasland enz., een zoon van den voorgaande, was baljuw en schout van 's Gravenhage en overleed in Januari 1720.

Jacob van Wassenaer, baanderheer van Wassenaer, heer van Obdam en Zuidwijk, geboren in 1574 als zoon van Gijsbert van Duivenvoorde, één der mede-onderteekenaars van het smeekschrift der Edelen, kocht in 1614 van den prins de Ligne de heerlijkheid Zuidwijk onder Wassenaer en noemde zich daarom van Wassenaer. Hij was admiraal van Holland en gouverneur van Heusden en overleed in Augustus 1623.

Jacob, baron van Wassenaer, baanderheer van Wassenaer, heer van Obdam en Zuidwijk, een zoon van den voorgaande, geboren in 1610, was kolonel der ruiterij, nam deel aan het beleg van Maastricht (1632) en versloeg met honderd man te paard bij Stokheim drie Spaansche compagnieën. Weldra was hij in Holland lid van den Raad van State, alsmede gouverneur van Heusden en omliggende plaatsen. Hij zag zich belast met gewichtige zendingen en werd in 1653 gemachtigde der Staten op 's lands vloot, waarover Marten Harpertsz. Tromp het bevel voerde. Na het sneuvelen van dezen werd hij, hoewel onbekend met zeedienst, in diens plaats luitetenant-admiraal, omdat de Staten van Holland om staatkundige en andere redenen geen der beide viceadmiraals Evertsen en De With met het opperbevel wilden belasten. In 1656 hielp hij de Denen tegen Zweden en ontzette hij Danzig. In 1658 behaalde hij in de Sont een overwinning op den Zweedschen admiraal Wrangel, waarbij aan onze zijde de viceadmiraals Witte Comelisz. de With en Pieter Floriszoon sneuvelden. Toen in 1665 de oorlog tegen Engeland uitbrak, ontving hij den titel van luitenant-admiraal-generaal, stak met honderd schepen in zee en ontmoette den 13den Juli de Engelsche vloot. Het gevecht begon met het aanbreken van den morgen; des middags vloog Wassenaer met zijn schip „De Eendracht" in de lucht.

Jacob, graaf van Wassenaer, heer van Obdam, Hasebroek, Spierdijk enz., een zoon van den voorgaande, was abt, raad en algemeen rentmeester der heerlijkheid en goederen van de abdij van Rijnsburg, ridder der Orde van den Olifant, generaal der ruiterij, gouverneur van 's Hertogenbosch, hoogheemraad van Rijnland, curator der Leidsche hoogeschool enz. Verder was hij gezant aan verschillende Hoven en werd hij door den keurvorst van de Palts in den gravenstand opgenomen. Hij overleed in 1714.

Jan Hendrik, graaf van Wassenaer, een zoon van den voorgaande, was luitenant-houtvester van Holland, curator der Leidsche hoogeschool, ridder der Orde van St. Jan van Jeruzalem, abt, raad en rentmeester der abdij van Leeuwenhorst en overleed den 3dcn Februari 1745.

Unieo Willem, graaf van Wassenaer, een broeder

Sluiten