Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gerhouw, Makkum, Oldeklooster, Parrega, Piaam, Pingjum, Schetters, Schraard, Tjerkwerd, Ugoklooster, Witmarsum, Wons en Zurich. De gemeenteraad vergadert te Bolsward. De voornaamste plaats is Makkum. In den Fra^schen tijd was Wonseradeel verdeeld in de mairiën Arum, Makkum, Tjerkwerd en Witmarsum.

Wöntsjon (Wantsjau, Wentsjau), sedert 1877 een verdragshaven in de Chineesche provi cie Tsjekiang, aan den mond van de Taki (Woekia-g) tusschen Nirgpo en Foetsjou gelegen, bezit talrijke nonnenkloosters, twee kolori s voor misdadigers, een R. Katholiek zendirgsstation en telt (1901) ongeveer 80 000 inwoners. De handel op het buitenland is van weinig beteekenis.

Wood, sir Charles. Zie Halifax, sir Cliarles Wood, viscount van.

Wood, mrs. Eenry, geboren Ellen Price, was een dochter van den fabrikant Price en werd geboren den 17ael1 Januari 1814 te Worcester. Zij trad in het huwelijk met den scheepsreeder Wood en plaatste aanvankelijk opstellen in tijdschriften. Met haar eerste werk: „Danebury house" (1860) verwierf zij den prijs van honderd pond st"rli 'g van het Schotsche Matigheidsgenootschap. Verder schreef zij een groot aantal romans, waarvan „East Lynne" (1861) het meest bekend is geworden. Van haar overige werken noemen wij: „The Manni-gs", ,.Mrs. Haliburton's troubles" (1862), „The shadow of Ashlydyat", „Verner's pride" (1863), „Lord Oakburn's daughters", „Oswald Cray", „Trevlyn Hold" (1864), „Mildred Arkell" (1865), „St. Martin's eve" (1866), „A life's secret" (1867), „Roland Yorke" (1869), „Bessy Rane" (1870), „Dene Hollow" (1878), „Within the Maze" (1872), „Master of Greylands" (1873), „Edina" (1876) en „Pomeroy Abbey" (1878). Zij overleed te Londen den 10den Februari 1887.

Wood, sir Henry Evelyn, een Engelsch veldmaarschalk, geboren den 9aen Februari 1838 te Cressing, nam in 1852 dienst bij de marine en onderscheidde zich bij de belegering van Sebastopol. Nadat hij in 1855 naar het landleger was overgegaan, nam hij in 1858 deel aan het dempen van den opstand m Britsch-Indië, werd in 1862 majoor en maakte als luitenant-kolonel den Asjanti-oorlog mede. Daarna studeerde hij in de rechten, vestigde zich als advocaat te Londen, maar nam bij het uitbreken van den Zoeloe-oorlog weder dienst in het leger. Als generaal-majoor commandeerde hij in 1881 de Britsche troepen in Z.O. Afrika tot aan de komst van Roberts en in 1882 een brigade bij de expeditie naar Egypte. Het volgend jaar voerde hij het Egyptische leger in den ongelukkigen Soedan-veldtocht aan. Van 1889—1893 stond hij aan het hoofd van het militaire distrikt Alderhof, waarna hij benoemd werd tot generaal-kwartiermeester. In 1897 werd hij bevorderd tot generaal-adjudant, in 1903 tot veldmaarschalk. Hij schreef o. a.: „Crimea in 1854 and 1894" (2d<= druk, 1896) en „Cavalry in the Waterloo-Campaign" (1895).

Woodburytypie, een naar den uitvinder, W. B. Woodbury, genoemd drukprocédé, berust op de eigenschap van chroomgelatine om, nadat zij aan het licht is blootgesteld, gedeeltelijk in warm water oplosbaar, gedeeltelijk onoplosbaar te worden. Een chroomgelatine-laag, aangebracht op een glas- of metaalplaat, wordt onder een negatief verlicht, in

warm watnr uitgewasschen, gedroogd en in een aluin- of alkoholbad verhard. Daarna wordt zij in een hydraulische pers in een laagje lood, dat ter dikte van 0,5 cm. op een stalen plaat is aangebracht, geperst. Alle details van het negatief worden aldus in de looden plaat, welke als drukvorm dient, geperst. Als drukpers gebruikt men toestellen, welke op copië rpersen gelijken. De i- kt bestaat uit g( latine, vermergd met pigment. Zij wordt warm en vlo' ibaar op den vorm gebracht, bedekt met papier, dat met schellak is geprepareerd, waarna het afdrukken begiet. Dit ei (ligt eerst, als de gelatine koud is geworden. Deze kleeft dan als een zwak reliëf aan het papi™r; vandaar ook de namen: reliëfdruk, -photoreliëfdruk en pliotoglyptie. De afdruk wordtin een aluii bad verhardendaarnagesatineerd. Bij een eenigszi- s gewijzigd procédé, de stannotypie, wordt het reliëfbeeld in stanniol geperst. De Woodburytypie voldoet beter dan lichtdruk. Toch is zij hierdoor bij"a geheel verdrongen, omdat het afdrukken slechts langzaam kan plaats hebben en de grootste drukvorm, welke op deze wijze kan worden gemaakt, slechts 25 X 40 cm. meet.

Woodstock, een plaats in het Engelsche graafschap Oxford, 16 km. N.W.lijk van Oxford gel -gen, bezit hardschoenenfabrieken en tïlt (1901) 1684 inwoners. 6 km. ten W. ligt Blenheim House, een slot dat door koningin Anna en het Parlement aan den hertog van Marlborough werd ten geschenke gegeven. Van het voormalig, koninklijk slot, waarin de latere koningin Elizabeth als prinses op bevel van Maria de Bloedige werd gevangen gehouden, is geen spoor meer aanwezig.

Woodwardia. een plantengeslacht, behoort tot de familie der Polypodiaceae, welke laatste over alle werelddeelen verbreid voortkomt en + 3 000 soorten omvat. De Polypodiums onderscheiden zich, doordat de sporenhoopjes aan de onderzijde der bladeren naakt zijn en de bladstelen, onder achterlating van een nerf, van den wortelstok loslaten. De belangrijkste soorten zijn: W. areolata uit Virginië, Florida en Noord-Amerika, W. cyatheoides van de Sandwich-eilanden en W. radkans uit ZuidEuropa, d; Canarische eilanden en Australië, welke laatste het meest bekend is.

Wooldridge, II. Ellis, een Engelsch musicus, geboren den 28sten Maart 1845 te Winchester, bezocht vanaf 1865 de academie te Londen, legde zich tegelijkertijd toe op de studie der muziekgeschiedenis en was eveneens als schilder (fresco, glasschilderen) werkzaam. Wel is waar gaf hij het schilderen in 1894 op, maar reeds in het volgende jaar werd hij Slade-hoogleeraar in de schoone kunsten te Oxford, als hoedanig hij colleges over het schilderen geeft. Van zijn werken op muzikaal gebied noemen wij: „The English metrical psalter" (1890), een nieuwe bewerking van ChappeVs „Popular musical olden time" onder den titel „Old English popular music" (2 dln., 1893), de bewerking van PurcelVs kerkmuziek voor de volledige uitgave van diens werken (met Arkwright), terwijl hij met R. Bridges het „Yattendon Hymnal" (1899) uitgaf. Zijn voornaamste werken echter zijn: „Early English harmony" (1896), een verzameling van phototypieën naar de oudste Engelsche composities voor meerstemmig koor, en „Oxford history of music" (dl. 1 en 2,1901 en 1905), loopend van 900—1430.

Woolwich, vroeger een afzonderlijke stad,

Sluiten