Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Duitsche legercorps onder bevel van den kroon- ( prins van Pruisen een geduchte nederlaag leed. Mae 1 Malion liad met het lste legercorps en een divisie c van het 7de corps den 5a,!I1 Augustus op den westelijken, hoogen dalzoom van de Sauerbach een sterke ] stelling betrokken, die begrensd werd door de dor- ( pen Nehweiler, Morsbronn en Eberbach, terwijl 1 Fröschweiler en Elsaszhausen sterke steunpunten i in het centrum vormden. De kroonprins van Prui- i sen had na de overwinning bij Weiszenburg op den j 5den Augustus den tocht in een zuidwestelijke richting voortgezet en zijn hoofdkwartier naar Sulz verlegd, waar hij mededeelingcn ontving omtrent de positie van het Fransche leger. Dientengevolge i gaf hij bevel tot een frontverandering op den volgenden dag. Intusschen ontstonden reeds in den morgen van den 6den Augustus schermutselingen tusschen de wederzijdsche voorhoeden der beide legers die weer afgebroken werden, doch ten slotte tot een grooteren slag leidden, daar het ba(! Pruisische legerkorps onder Von Kirchbach Wörth bezet en de hoogten ten W. van de stad had aangevallen en niet terugtrekken kon zonder den indruk van een nederlaag te maken. Von Kirchbach werd ondersteund door het llde Pruisische corps en door het 2dc Beiersche corps. Om 1 uur verscheen de kroonprins op het slagveld en nam de leiding op zich. Tegen half twee bestormde het Pruisische corps den westelijken dalzoom van de Sauerbach tusschen Wörth en Fröschweiler, terwijl tegelijkertijd de Württembergsche cavalerie op den linker vleugel verscheen en het lld0 Pruisische legercorps zich tot den aanval op het Niederwald deployeerde. Tevergeefs wierp zich van de zijde van Ebersbach de kurassiersbrigade Miehei, ondersteund door een regiment lanciers, op de voorwaarts rukkende infanterie. Zij werd bij Morsbron bijna geheel vernietigd. Tegen half drie uur was het Niederwald in het bezit van het llde Pruisische corps, dat kort daarna ook het hardnekkig verdedigde Elsaszhausen bestormde. Uit het zuiden en oosten rukten om half vier uur de Pruisische divisiën naar Fröschweiler op en bestormden dit, waarbij een bloedige strijd ontstond. Eindelijk moest het Fransche leger in verwarring aftrekken, terwijl het onmiddellijk achtervolgd werd door de beide vleugels van het Duitsche leger. Eerst van uit Niederbronn dekte de divisie van het 5de Fransche legercorps den verderen aftocht. De Duitschers verloren in den slag bij AVörth 10 642 man, het verlies der Franschen bedroeg aan dooden en gewonden 8 000 man; daarenboven verloren zij 9 000 gevangenen, 1 adelaar, 4 vaandels, 28 stukken geschut en 5 mitrailleuses.

Wörther Meer, het grootste meer _ van Karinthië, gelegen ten W. van Klagenfurt, is 16 km. lang, 0,6—1,66 km. breed en heeft een grootste diepte van 85 m. Het meer, dat een oppervlakte van 19,5 v. km. beslaat, is zeer vischrijk. Langs den N. oever loopen de straat- en spoorweg van Klagenfurt naar Villach. De fraaie ligging en de nagenoeg standvastige temperatuur van het water (22° C.), gaven aanleiding tot het ontstaan van een reeks badplaatsen aan zijn oevers. Als de meest bekende noemen wij: Pörtschach am See (502 inwoners) en Krumpendorf (193 inwoners) in het N., M a r i a Wörth (112 inwoners) op een schiereiland in het Z., Maria Loretto (25 inwoners), aan het O. lijk uiteinde en \ e 1 d e n

(405 inwoners) in het W. Het meer is door het Lendkanaal met Klagenfurt verbonden. Langs den Z. oever loopt de nieuwe Franz Jozefstraatweg.

Worthing'. een stad en zeebadplaats in het Engelsche graafschap West-Sussex, bezit een landingsbrug van 383 m. lengte, een casino, een park, kweekerijén, vischvangst en (1901) 20 015 inwoners. Ten W. van Worthing werd door een maatschappij de stad Hygiea of City of Health volgens de plannen van dr. Richardson aangelegd. Te Cisbury Hill, 6 km. van Wörth, vindt men overblijfselen van een Romeinsche legerplaats.

Woskressénsk, een plaats in het Russische gouvernement Moskou, gelegen aan de Istra, telt (1897) 2 337 inwoners. In de nabijheid liet de patriarch Nikon in 1656 het Woskressenskyklooster bouwen, ook N i e u w-J eruzalem geheeten, omdat de kathedraal in 1749 door Eastrelli naar het plan van het Heilige Graf te Jeruzalem gebouwd is. Het klooster wordt druk door bedevaartgangers bezocht. Hier liet Peter de Groote den 208ten Juni 1698 door Gordon de Strelitzen vernietigen.

Wosnessensk, een stad in het Russische gouvernement Cherson, ligt aan de Boeg en aan de Mertwawoda, heeft 2 kerken en 2 synagogen en telt (1900) 15 860 inwoners. Bezienswaardig zijn er d,e beide keizerlijke paleizen, het gebouw voor het keizerlijk gevolg en de triomfboog, alsmede de legerplaats en het oefeningsplein der artillerie. Er wordt veel handel in graan gedreven.

Wostokow, eigenlijk Osteneck, Alexander Christoforowitsj, een van de grondleggers van een wetenschappelijk onderzoek der Slavische talen en letterkunde, werd geboren den 278ten (16den) Maart 1781 te Ahrensburg op het eiland Oesel. Hij studeerde van 1794—1800 aan de academie voor kunst te Petersburg, waar hij zijn opleiding tot architect ontving, en legde zich tevens toe op taal- en letterkundige studiën. In 1815 werd hij geplaatst bij het kabinet van handschriften der keizerlijke Bibliotheek. In 1820 werd hij lid van de academie van wetenschappen te Sint Petersburg. Hij overleed den 20sten (89ten) Februari 1864 in deze stad. Tot zijn voornaamste werken behooren een verhandeling over de taalkunde van het Kerkslavisch, die den grondslag voor de studie van het Kerkslavisch vormt (1820), een beschrijving van de Russische en Slavische handschriften van het museum Rumjanzow (1842), de uitgave van het Ostromirscli evangelie (1843), een Kerkslavisch woordenboek, : een Kerkslavische spraakkunst (1861 en 1863) en een Russische spraakkunst (12de druk, 1874). Buitendien was hij een van de voornaamste medewerkers aan het woordenboek van de keizerlijke academie (4 dln., 1847, 2de druk, 1867 en 1868). Zijn kleinere geschriften werden uitgegeven door Sresnewskij (1865), zijn wetenschappelijke briefwisseling i verscheen in 1873.

Wotjaken (in hun eigen taal Oedmoerdi, Oedi t of Moerdi = menschen) is de naam van een stam ï van de Kama-Finnen, die in het gouvernement

- Wjatka, in de distrikten Glasow, Jelaboega, Sara3 poel en Slobodsk woont, en waarvan kleinere groe-

- pen ook in de gouvernementen Perm, Kazan, Oefa ) en Samara voorkomen. De Wotjaken leven voori namelijk van landbouw, bijenteelt en jacht. Hun i aantal bedraagt ongeveer 400 000. Zij behoorden

Sluiten