Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkrijgt van de letter M. Om den weerstand te verminderen, door de wrijving van het zaagblad tegen de vlakken van het hout veroorzaakt, en om de verwijdering van het zaagmeel mogelijk te maken, buigt men de tanden beurt om beurt een weinig naar de beide zijden (schranken). Dit geschiedt gewoonlijk met een daartoe bestemd ijzer. Het aanscherpen der tanden gebeurt door middel van een vijl, doch bij groote zaagbladen met machines.

Men onderscheidt span- of raamzagen, die met de uiteinden in een raam zijn vastgehecht en door middel van dit laatste gespannen kunnen worden, en zagen zonder spanning, die breeder of althans dikker moeten wezen dan de spanzagen. De kraanzaag, bestemd om het hout af te snijden in de lengte der vezels, is aan de snede en aan den rug rechtlijnig, maar meestal aan het eene einde wat smaller dan aan het andere. De tanden zijn driekantig of wolfstanden en met de punten naar het smalle uiteinde gekeerd. Aan ieder einde bevindt zich een angel, soms in een raam geplaatst, maar meestal aan krukken verbonden, die loodrecht op het zaagblad staan. De zaag snijdt alleen bij de benedenwaartsche beweging. De trekzaag dient tot het overdwars doorsnijden van hout en wordt in horizontale richting heen en weer getrokken. Zij onderscheidt zich van de kraanzaag door een boogvormigen buik, zoodat het zaagblad in het midden breeder is dan aan de uiteinden. De schulp- of foumeerzaag, de grootste van alle, bezigt men tot het doorzagen van groote klossen of dikke platen in overlangsche richting en alzoo tot het verkrijgen van planken, ribben enz.; zij heeft eene lengte van 1,3 tot 1,5 m. en een breedte van 10 cm., is zeer dun en bezit ongelijkzijdig driehoekige of wolfstanden ten getale van 80 tot 160 op de m. Zij is geplaatst in een vierkant houten raam of toestel, wordt in verticale richting bewogen en snijdt bij hare benedenwaartsche beweging. De eigenlijke spanzaag, welke dient tot het afzagen van te verwerken gedeelten, heeft een zeer dun blad ter lengte van 78 tot 85 cm. en ter breedte van 48 tot 55 mm. Dit blad heeft op iedere cm. van zijn lengte twee ongelijkzijdige driehoekige tanden. Het span bestaat uit een balk ter lengte van het zaagblad, hieraan evenwijdig en aan zijn uiteinden dwarshouten bevattend, los met den balk verbonden, zoodat zij een sclidinschen stand kunnen aannemen, terwijl zij aan de andere uiteinden los met het zaagblad en onderling door snoeren zijn verbonden (het spantouw), die men door middel van een knevel of spanstok kan ineendraaien, om het blad te spannen. De spanhandzaag is 19 tot 22 cm. lang en 5 tot 6 mm. breed en heeft 3 of 4 tanden op eiken cm. lengte. De kleine draaizaag of figuurzaag is bestemd tot liet uitsnijden van fijne, opengewerkte versieringen; zij is 7,5 tot 12,5 cm. lang en 0,8 tot 1 mm. breed en heeft 6 tot 16 tanden op de lengte van 1 cm. De decoupeerzaag heeft het zaagblad der figuurzaag, maar is in een raam gespannen en wordt met den voet of door een kruk en met behulp van een vliegwiel in beweging gebracht.

Van de zagen zonder spanning noemen wij: de gewone handzaag met een handvatsel en een breed blad, hetwelk naar het onderste uiteinde allengs smaller wordt, terwijl het tot vermeerdering der stevigheid vaak voorzien is van een rug. Het zaagblad is 15 tot 75 cm. lang; de tanden zijn ongelijkzijdigdriehoekig, en de zaag snijdt, wanneer men haar van

zich afschuift. Nieuwere Amerikaansche soorten snijden bij het naar zich toe halen en kunnen derhalve veel dunner van blad zijn. Bij sommige van deze is de rug door een nauwkeurige verdeeling tot maatstok ingericht, terwijl aan het handvatsel een waterpas bevestigd is. De schrobzaag dient tot het uitsnijden'van bochten en gaten. Haar blad is 8 tot 58 cm. lang en met een angel in een rond houten hecht of ook wel in een handvatsel bevestigd. Zij heeft op

Fio. 3.

Rotatiefzaag.

eiken cm. lengte 2 tot 5 tanden. Het blad is tamelijk dik, maar de dikte vermindert aanmerkelijk aan de rugzijde. De groefzaag heeft een blad ter lengte van 17 cm. en 3 tanden op eiken cm. lengte, welke snijden bij het ophalen. Zij dient om insnijdingen op een breed vlak te maken en is van een handvastel voorzien.

Cirkelzagen van verschillende middellijn, tot 1,5

Sluiten