Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschil, redeneering, redeneeren.

adoh N. tebih K. ver.

adol (grondw. dol) N. sadé of wade K. verkoopen, te koop hebben.

— ngedol N. njadé of made K. verkoopen.

— dodol of dodolan N. sadéjan of wadéjan K. met waren rondloopen of zitten.

adem N. asTep K. koud, koel. adep; ngadep K. N. voor een'

meerdere verschijnen.

adi K. N. raji K. I. jongere broer of zuster; ook: betiteling van de vrouw door haar man.

adoeh K. N. ach! o wee!

agama N. agami K. godsdienst.

— panata-gama, regelaar van den godsdienst.

agem K. I. z. anggo.

ageng K. z. gedé.

agoeng K. N. hoog, verheven, groot.

ahad of Ngahad K. N. Zondag, ajam K. z. pitik.

ajem K. N. tevreden, kalm. ajo of pajo N. soewawi K. daweg Md. soemangga K. I. kom , komaan, welaan (in K., K. I. eu Md., ook : als 't U belieft; zooals 't U belieft), ajoe K. N., schoon v. e. vrouw, ajom K. N. schaduw.

akèh N. katah K. veel.

aken, ugaken K. z. akoe.

akir K. N. later, na.

akoe N. koela of kawoela K. ik, enz.

— ngakoe N. ngaken K. belijden, erkennen, erkennen als, beweren.

akrab K. N. naaste bloedverwanten.

ala N. awon K. slecht, kwaad, leelijk.

alas N. wana K. bosch, woud. ali-ali N. lelèpèn of sesoepé K.

vingerring.

alit K. z. tjilik.

aloen-aloen K. N. plein, waaraan de woning van den Vorst of den Regent staat.

aloes K. 'N. zacht, fijn, netjes,

beschaafd.

alon K. N. langzaam, zacht;

(van spreken , ook : statig), amba N. wijar K. wijd, breed, ruim. ambah ; ngambah K. N. betreden,

begaan, bevaren.

ambal K. N. keer, maal.

ambèu K. N. rustbank.

ambet K. z. amboe.

amboe N. ambet Iv. geur, reuk.

— mamboe N. mambet K. rieken, geuren.

— ngamboe N. ngambet Kr. ruiken.

amèk z. pèk.

amoek K. N. woedende aanval; amok.

ameng-ameng K. I. z. dolan. amrih K. N. (grondw. prih) = moerih, z. poerih.

Sluiten