Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar men met waren uitgestald zit.

dateng Iv. z. inenjang en teka. datoe = ratoe; kadaton K. N.

vorstelijk verblijf; hof.

dawah K. en K. I. z. tiba, toe-

toer , paréntah en tjelatoe. dawoeh K. I. z. toetoer, tjelatoe

en paréntah.

dèk N. kala K. tijdstip; tijd, ten tijde van, tijdens, sedert, dekah K. z. doekoeh.

déla JJ". kedap K. sedéla N. sa-

kedap K een oogenblik. demen N. remen K. houden van. demit K. N. verborgen, geheim, dengkoel K. N. knie.

dépok K. N. gelas dépok glas zonder voet.

— dedépok ergens als kluizenaar wonen.

dèrèk K. en K. I. z. iloe, ngiring, toeroet.

— sadèrèk of sedèrèk z. doeloer. destar K. I. z. iket.

doekoeh N. dekah K. gehucht; padoekoehan-padekahan idem; plaats waar 't gehucht is. doekoen K. N. inlandsche geneesheer of -vrouw.

doesoen K. z. désa.

doewit N. arta of jatra K. geld. doewoer N. inggil K. hoog.

E.

édan K. N. gek, dwaas, dol. edoen of oedoeu K. N. tedak K. I.

het afstijgen, het naar beneden komen.

éjang Iv. 1. zie kaki.

éling N. ènget K. denken aan; zich herinneren; herinnering.

— kélingan N. kèngetan K. zicli herinneren (iemand in de gedachte schieten).

elong z. long.

emas z. mas.

emboeh N. kilap K. wikana Mad. doeka-sampéjan K. I. ik weet het niet!

èmperK. N. schijn, zweem van iets. empoek K. N. zacht, malsch,

mollig.

empoen Mad. v. wis.

empol K. N. 't zachte vleezige deel van een jonge kokosnoot bij de steel.

ènak N. étja K. lekker, aangenaam, op zijn gemak.

— kapènak N. sakétja aangenaam of gemakkelijk voor 't lichamelij k gevoel; beter, beterschap van een ziekte; gerust.

endem K. N. bedwelming.

èndèk N. andap K. laag.

eneng z. neng.

éndjing K. z. ésoek.

endas N. sirah K. hoofd.

ènget K. z. éling.

énggal I K. N. (kebat of gelis N.) spoedig, dadelijk, terstond, vlug.

— II K. z. anjar.

enggé K. z. anggo.

enggèn K. z. enggon.

Sluiten