Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oepados K. z. golèk en oepaja. °epaja; ngoepaja K. In . ngoepados K. opsporen, zoeken te krijgen, oepama N. oepami K. gelijkenis, vergelijking; voorbeeld.

— oepamanè of saoepama N. oepamènipoen of saoepami K. ingeval.

oerip N. gesang K. leven, levend, het leven.

— pangoeripan N. panggesangan K.levensmiddel; kostwinning.

oermat of koermat K. N. eerbewijs.

oeroeb K. N. vlam.

oeroet K. N. naar volgorde ; langs,

gaan langs.

'— ngoeroet K. N. 'ngginda of 'uggrinda K. I. zacht wrijven, oetama N. oetami K. uitstekend, goed, best, puik, deugdzaam.

oetami K. z. oetama.

oetang N. I njamboet K. geld leenen van, geld schuldig zijn aan.

— ngoetangi N. njamboeti K. geld leenen aan.

— II samboetan K. geldschuld, oetjal K. z. oelat.

oetjap K. N. gepraat.

— kotjap K. N. vermeld, te vermelden.

— potjapan K. N. wat van iemand gepraat wordt, opspraak.

oetjoel z. tjoel.

oetoes K. I. z. kongk'on.

oewa of oewak K. N. oom, oudere broer of zuster v. vader of moeder.

oewal K.. N. los, vrij, gescheiden van.

oewed of oewet K. N. koord of

touw (v. e. tol).

oewi K. N. soort inl. aardappel (obi). oewit z. wit.

oewos z. beras.

olah; olah-olah K. N. eten klaarmaken of koken.

— ngolah K. N. bewerken.

olèh N. angsal K. verkrijgen.

— pakolèh N. pikantoek K. nut, baat, voordeel.

omali N. grija K. dalem K. I. huis.

— pomahan N. pèmahan K. plaats waar 'n huis staat; erf.

ombé; ngombé K. N. ngoendjoek

K. I. drinken.

opah X. épali K. loon.

open K. N. zorgvuldig.

— ngopèui K. N. zordragen voor; zich bemoeien met.

osik K. N. beweging; bewogen worden (v. h. hart).

— osik ing ati N. osik ing manah K. pangoenadika K. I. wat er in iemands hart omgaat; wat iemand bij zich zelf zegt.

P.

paben K. z. adoe.

padésan z. désa.

padoe z. adoe.

pada N. sami K. gelijk, gelijkelijk, gezamenlijk.

— madani N. njamèni K. evenaren.

Sluiten