Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— noetoeti K. N. achtervolgen, achternagaan.

toetoe; noetoe N. anggentang K.

rijst stampen.

toetoeg N. doemoegi K. tot aan "t einde; tot aan; gekomen waar men wezen wil.

— noetoegaké N. 'ndoemoegèkaken K. voortzetten; vervolgen ; terugkomen op een voorstel.

toetoep K. N. deksel; dicht.

— noetoep K. N. bedekken, sluiten.

toetoer N. sandjang K. zeggen, vertellen.

— pitoetoer K. N. raad, vermaning, toespraak.

toetoet z. toet.

toewi K. z. tilik.

toja K. z. baujoe.

tom K. N. de indigoplant,

tombok K. N. bijvoegsel, toegift.

ton; toemon N. ningali K. zien

(niet: kijken).

-— katon N. ketingal K. zichtbaar.

— ngaton N. ngetingal K. zich vertoonen.

— ngatokaké N. ngetingalaken K. laten zien.

— nonton N. niniugali K. naar een schouwspel kijken.

— nontoni K. N. naar een meisje gaan zien.

— nontonaké N. ningalaken K. een schouwspel vertoonen.

tong K. N. (Holl.) ton, vat.

tosan K. z. wesi.

towong K. N. ledig; vacant; afwezig; nalaten; vacantie houden, tratjah K. N. hoef.

tresna K. N. liefde, liefhebben.

T.

titik of setitik N. kedik of sekedik K. weinig, een weinig, eenige weinige.

tolé K. N. aanspraak voor een' jongen.

tontor K. N. kap van een rijtuig of lamp.

w.

wade K. z. adol.

wadoeng K. N. bijl.

wadon N. èstri K. vrouwelijk, wadah K. N. omhulsel, vat, mand

enz. om iets in te doen. wajah I N. wantji K. tijdstip, tijd van den dag en van het leven.

— II K. I. z. poetoe.

wakil K. N. plaatsvervanger, gemachtigde.

wales K. N. vergelding.

wana K. z. alas.

wande K. z. waroeng en woeroeng. wangi K. N. welriekend, wangoen K. N. vorm, gedaante,

fatsoen; bouwstijl.

wangsoel K. z. bali.

— II K. N. wangsoelan K. N. antwoord.

Sluiten