is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongeren die thans onze Vlaamsche tooneelkunst maar naar hooger op te voeren hebben, daar, waar De Tière's krachten te kort schoten om het alleen en zelf te doen; door zijn talrijke en boeiende werken, die tot duizenden hebben gesproken, heel het Vlaamsche land door, heeft hij een krachtigen stoot gegeven aan de herleving van ons tooneel, aan het herwinnen in volksgunst, in belangstelling.

Als librettist heeft De Tière verschillende merkwaardige werken onderteekend; Herbergprinses en De Bruid der Zee o.a. zullen steeds zeer loffelijk vermeld worden in ieder Geschiedenis van de Vlaamsch-Lyrische Kunst.

Beide vermelde opera's hebben tweemaal het Lyrisch Tooneel, te Antwerpen, van gewissen ondergang gered, hebben krachtig medegewerkt tot de oprichting van de Vlaamsche opera.

« De libretti van De Tiere, ofschoon niet naar den modernen vorm van het Lyrisch drama opgevat en soms wat al te zwak van verwoording, zitten zoo goed ineen als de bekende exemplaren van het Fransche en het Duitsche repertorium. De schrijver kan een handeling leiden, een groep personen op de planken zetten, naar wil en welbehagen over de ontroering van den toeschouwer beschikken. Hij weet vooral wat de muzieki behoeft: toestanden en tegentoestanden, lyrisme en leven, rythmen en kleur. Met het woord romantiek of na-romantiek mogen ze niet doodgeverfd worden: de romantiek leeft thans noig altijd voort in de muziek en zal er waarschijnlijk nooit uitsterven.» (I)

Als dichter eindelijk is De Tière niet van verdiensten ontbloot; hij heeft merkwaardige gedichten onderteekend.

De Tière, kortom, is een merkwaardige figuur in de Geschiedenis van ons ras, in de Geschiedenis van ons Land; hij heeft den naam van Vlaming, van Belg, ver en dikwijls over de grenzen gebracht; hij is één van de verdienstelijkste schoonheidsdragers uit Vlaanderen, uit ons land...

Hij heeft recht op de vereering van zijn ras, van zijn volk ; zijn naam mag niet genegeerd worden, moet steeds met dankbare liefde worden uitgesproken.

(1) Lambrecht Lambrechts, leeraar-letterkundige aan de Middelbare Normaalschool, te Gent.