is toegevoegd aan uw favorieten.

Stads- en dorpskroniek van Friesland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij Holtkamp te Sneek: P. A. Borger: rouwklagt op het overlijden van zijn zoon Elias Annes Borger, matroos ter koopvaardij, overleden 15 Nov. 1855 te Suriname.

28 Juni. Overleden de geneesheer W. B. S. Aeneae te St. Jacobi Parochie, oud 63 jaar, gehuwd met A. P. Schaaft, vertaler van „De dominys hifke".

I Juli. Verschenen bij H. Kuipers te Leeuwarden: Bijbel voor het Christel, gezin, door Dr. H. F. T. Fockens te Twijzel.

10 Juli. D. W. Hellema bezorgt aan het penningkabinet te Leeuwarden een gouden muntje van Trier, gevonden op Taechum onder Goutum.

28 Juli. Dr. A. Capadose leidt de bidstond voor Israël in de zaal de Koe te Leeuwarden.

31 Juli. Dr. Seerp Brouwer, oud-lid der Tweede Kamer, voorzittend meester van de orde der vrijmetselaren in Friesland, te Leeuwarden overleden.

4 Aug. Dr. Jelle Banga krijgt eervol ontslag als burgemeester van Franeker.

14 Aug. De twaalfde algemeene vergadering te Leeuwarden van het Nederl. Onderwijzersgenootschap wordt geopend met een rede van M. Pruim, schoolopziener van het 3e district.

23 Aug. Dr. J. van der Plaats te Leeuwarden overleden; hij legateert f 4000 tot oprichting van een monument ter eere van Dr. Simon Stijl, schrijver van het werk: Opkomst en bloei der Nederlanden.

5 Sept. De Langweerder terp bij Oosterlittens wordt afgegraven.

II Sept. G. Colmjon houdt in de vergadering van het Frysk Selskip een rede: „Hwerum wolle wi da friska sprake bihalda".

12 Sept. Verschenen bij A. Schaafsma te Dokkum: Nije mearstemmige greatliks oirsprunklike sangen fen H. G. van der Veen.

13 Sept. Wedstrijd te Kimswerd van 23 arendsploegen, bespannen met twee paarden, vanwege het bestuur der 12e afdeeling van de Friesche landbouw-