is toegevoegd aan je favorieten.

Radio-telegrafie in de tropen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5e. Op alle stations werd de temperatuur door middel van een buiten, op eene schaduwrijke, luchtige, tochtvrije plaats, opgehangen thermometer opgenomen.

Deze waarnemingen brachten echter geenerlei verband tusschen temperatuur en luchtstoringen of energieoverbrenging.

6e. De vochtigheid werd bepaald door vergelijking van den stand tusschen twee thermometers, waarvan de eene een normale thermometer was, de andere een dito waarvan het kwik-reservoir omgeven was door een lapje verbandgaas, dat van onderen in een reservoirtje, gevuld met water, hing. Dit omgevende lapje was dus steeds vochtig en de werking van het apparaat berust nu daarop, dat, indien de dampkrings-toestand zoodanig is, dat ze nog waterdamp kan bevatten, een gedeelte van het water in het natte kwik-reservoir-omhulseltje zal verdampen, waardoor door warmte-onttrekking aan het kwik, de zoo toegeruste thermometer lager wijst dan de daarnaast hangende normale.

Is de lucht met waterdamp verzadigd, dan kan het lapje niets afstaan, beide thermometers wijzen dan gelijk. Is procentueel weinig waterdamp in de lucht, dan is de hoeveelheid verdampt water per tijdseenheid op het lapje sterker, het verschil in aanwijzing tusschen beide thermometers dus grooter, naarmate de lucht armer aan waterdamp is.

De absolute vochtigheid, uitgedrukt in procenten van Verzadiging, wordt berekend als volgt: )

is h de waterdampdruk (verzadigd) in mM. kwik bij de temperatuur t aangegeven door den drogen thermometer en h'i de waterdampdruk bij de temperatuur tit aangegeven door den natten thermometer — welke verzadigingsdrukken uit desbetreffende tabellen bekend zijn, dan is de werkelijk aanwezige gedeeltelijke waterdampdruk:

hD (p h' h', — 0,6 (t — t() voor t > 0 (tropen) ; en dus de procentueele vochtigheid = 100 (f °/o is bekend.

') Zie Hütte-Ingenieura-Taachenbuch.