is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding voor den dienst der accijnzen in Nederlandsch-Indië met den tekst der op de accijnsenheffing betrekking hebbende algemeene verordeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den om den accijns te berekenen. Op het exemplaar, dat teruggegeven wordt, wordt de betaling van den accijns aangeteekend.

Ingeval de aangifte ten invoer tot verbruik door eene nieuwe vervangen wordt en bijbetaling of teruggaaf van invoerrecht naar het verschil tusschen de oude aangifte en de nieuwe het gevolg daarvan is, heeft naar dat verschil mede bijbetaling of teruggaaf van accijns plaats.

HOOFDSTUK III.

Bergplaatsen.

Art. 4. Onder bergplaatsen worden verstaan de pakhuizen of lokalen, uitsluitend dienende tot den opslag van lucifers onder genot van krediet voor den accijns.

Art. 5. De handelaar, die op het tijdstip, dat deze ordonnantie verbindend wordt, een pand wenscht te bestemmen tot bergplaats, of hij, die later eene bergplaats in bezit of gebruik neemt of later een pand als bergplaats in gebruik wenscht te stellen, levert daarvan vóór het bezigen van de bergplaats ten kantore van den ontvanger, tegen bewijs, een gedagteekende en door hem onderteekende aangifte in, houdende eene duidelijke opgaaf van:

a. den naam en de woonplaats van den eigenaar of bezitter;

b. de ligging van de bergplaats;

c. de panden en erven, die tot de bergplaats behooren.

Het bewijs strekt tot toelating van de bergplaats.

Art. 6. Bergplaatsen voor van buiten het tolgebied aangevoerde lucifers worden toegelaten te Batavia, Cheribon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Djoewana, Soerabaja, Pasoeroean, Probolinggo, Panaroekan, Tjilatjap, Padang, Siboga, Baros, Singkel, Palembang, Muntok, Tandjoeng Pandan, Pontianak, Sambas, Sinkawang en Bandjermasin ').

1) Bergplaatsen voor den opslag onder genot van krediet voor den accijns van lucifers, van buiten het tolgebied aangevoerd, worden sedert mede toegelaten in de residentie Oostkust van Sumatra op iedere plaats, waar een tolkantoor onder Europeesch beheer gevestigd is (St. 1894 No. 268), en verder te Menado, Gorontalo (St. 1898 No. 121 en St. 1899 No. 170), Rengat (St. 1898 No. 130), Ampenan, Pabean (St. 1898 No. 134 en St. 1908 No. 204), Oleh-leh (St. 1899 No. 75), Kota Baroe, Samarinda (St. 1901 No. 411), Ternate, Amboina, Neira (Banda), Koepang (St. 1903 No. 423) en Makasser (St. 1908 No. 299).