is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies in zake de reglementeering van de waterschappen der Belawan,- Deli- en Pertjoetrivieren in het cultuurgebied der oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 14.

Het waterschapsbestuur behoeft de machtiging van den Cultuurraad:

a. voor liet aangaan van geldleeningen, uitgezonderd leeningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld voor het loopende dienstjaar;

b. het koopen of op andere wijze verkrijgen, het vervreemden en op welke wijze ook bezwaren van onroerende zaken of rechten;

c. het treffen van dadingen;

d. het voeren van rechtsgedingen;

e. het aangaan van overeenkomsten van blij venden aard, welke den waterstaat van den polder betreffen.

Artikel 15.

De Cultuurraad beslist alle geschillen omtrent de toepassing van dit reglement, het bijzonder reglement en de verordeningen en omtrent de uitvoering van de plannen van het waterschap tusschen het bestuur en de deelnemers, alsmede alle geschillen tnsschen de waterschappen onderling.

Artikel 16.

De Cultuurraad stelt ter beschikking van het waterschapsbestuur een renteloos voorschot van ten hoogste

ƒ voor het bekostigen van de voorbereidende

werkzaamheden gedurende den tijd, welke aan het eerste dienstjaar der begrooting voorafgaat.

Artikel 17.

De Cultuurraad gaat alleen dan over tot opheffing