is toegevoegd aan je favorieten.

Reglementen op de pensioenen, verloven, vrije overtocht, wachtgelden, nonactiviteits-traktementen, ... voor Europeesche Oost-Indische ambtenaren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model als bedoeld bij § b der regeling hierboven.

VERKLARING.

De ondergeteekende a)... verklaart bij deze b)... afstand te doen van Eaar recllt °P overtocht voor gouvernementsrekening van Nederlandsch-Indië naar Nederland, bijaldien aan c)... vrij transport op den voet der bestaande bepalingen wordt toegekend voor eene reis van d)... naar e).

... den ... 19 .. f)

a) Naam, voornamen, titels en waardigheden van den gouvernementsreiziger of, geldt het een gezin, van het hoofd des gezins.

b) Geldt het een gezin, dan moet hier ingevuld worden: zoowel voor zich zeiven zijn . „

lïï^- al8 voor h^Tt 8ezin-

. . „ hem „ hem zijn

c) Hier invullen: ^ of jjjj met gezin.

d) Soerabaja, Semarang of Batavia.

e) Semarang, Batavia of Padang.

f) Handteekening.

HOOFDSTUK C. u-

B\jlage C.

Extract uit de voorwaarden en vrachtprijzen betreffende het vervoer van gouvernementspassagiers met de stoomschepen der Maatschappij „Nederland" en die van den „Rotterdamschen Lloyd".

(Bijblad n°. 7286).

Art. 1.

De maatschappijen stellen van hare stoomschepen, varende in de lijn tusschen Nederland en Java, beschikbaar:

a. de mailschepen voor het vervoer van gouvernementspassagiers, met uitzondering van de hieronder sub b bedoelde personen;

b. de vrachtbooten, welke voor beperkt passagiersvervoer zijn inge-