is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschil, en er zijn wel eens zendingsvrienden geweest, die meenden dat dan de Zending onder de heidensche volken, gelijk de Bataks, erg moest geholpen en die onder de Mohammedanen, nu ja, soms maar gestaakt, ten minste niet al te sterk voortgezet moest worden. Is er dan zoo'n verschil tusschen heidenen en Mohammedanen, zult gij vragen? Zeer zeker, is er verschil, en ik wil eens probeeren er u iets van duidelijk te maken.

De heidenen zeggen, dat elk land, ja elke stam zijn eigen goden heeft. Dat kunt gij ook lezen in 't Oude Testament, in de geschiedenis van Hiskia, den koning van Juda. Die snoevende generaal van den koning van Assyrië zegt tegen de kinderen Israëls (Jes. 36): „Hebben de goden der volkeren een ieder zijn land gered uit de hand des konings van Assyrië? Welke zijn ze onder alle de goden dezer landen, die hun land uit mijne hand gered hebben, dat de Heere, Jeruzalem uit mijne hand redden zoude"?

Merkt gij wel: elk land zijn eigen God, en dan de God van 't eene land veel sterker dan die van 't andere, maar elk toch zijn eigen God. Daarom zeggen de heidenen: ieder land en ieder volk moet ook zijn eigen goden blijven behouden, want als men een andere godsdienst aanneemt, worden de goden van het eigen land maar boos. Christenen moeten daarom Christenen blijven, en heidenen heidenen.

Maar nu zijn er twee godsdiensten in de wereld, die anders redeneeren. Die twee godsdiensten zijn het Christendom en het Mohammedanisme.

De Heere Jezus heeft gezegd: „Predikt het Evangelie