is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De liefde der moeder tot dit kind was het kanaal voor de goddelijke liefde tot dit kind. Haar liefde wees niet naar een goddelijke liefde die haar vreemd was en buiten haar om werkte. Zij was de openbaring, de uitstrooming er van.

Denk u de moederliefde jegens dit kind weg, en Gods Vaderliefde jegens dit Kind is ondenkbaar.

't Is juist door deze moederliefde dat de eeuwige Vaderliefde hare teederheid tot dit Kind laat uitgaan.

Denk u voor een oogenblik een kind, dat van zijn geboorte gansch onafhankelijk is van de moeder. Daar kan er niet meer sprake zijn van de betrekking die er nu bestaat tusschen moeder en kind, en die de moeder tot moeder en 't kind tot kind maakt.

En dan verliest het feit, dat maanden lang vóór de geboorte van 't kind het leven des kinds één was met het leven der moeder, alle hoogere beteekenis.

Dan zegge de moeder niet meer: mijn kind: en 't kind zegge niet meer: mijn moeder.

't Was onder anderen door Zijne algeheele afhankelijkheid van Maria, dat Jezus Christus waarlijk een is geworden met de gansche menschheid.

Hij was niet minder voor zijn aardsche leven afhankelijk van een mensch als wij het zijn.

Intusschen werd Hij toch van lieverlede al onafhankelijker van Zijn moeder. In den beginne werd hij onmiddelijk door haar eigen leven gevoed. Later werd hij gespeend. En nu moest hij even als zij uit 's Vaders hand leven. Echter niet zonder hare zorg. Eindelijk was Hij, niet alleen als volwassen man geheel en al van haar onafhankelijk; maar kon Hij voor haar zorgen, en door Zijne kracht haar in hare zwakheid schragen.

Welk een tegenstelling tusschen het hulpeloos wichtje op 's moeders armen, en de krachtige man die zelfstandig