is toegevoegd aan uw favorieten.

Met Jezus op den berg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles aan één hoofddoel dienstbaar is, dan is die eenheid er niet. Dit ééne hoofddoel bij den christen is Gods rijk en gerechtigheid.

Het moet met u daartoe komen, dat het u klaar wordt, dat God het menschelijk leven daarop heeft aangelegd, dat alles moet medewerken om in u en anderen Gods koningrijk en gerechtigheid te stichten.

Gij staat bloot aan de verzoeking om u een ander doel te stellen, om niet te vragen wat in Gods oog recht, maar wat nuttig of aangenaam is, wat uw gemak of voordeel of eer bevordert.

In dit geval is Gods koningrijk niet meer het eerste dat gij zoekt, en kan het in u zich niet vestigen.

De aard der zaak brengt mede, dat Gods koningrijk of alles of niets is, over alles in u heerscht, of niet in u bestaat.

Gods koningrijk in u, is niets anders dan Gods heerschappij in u. Hij kan geen andere goden nevens Zich dulden. Hij is of alles of niets. Hij is of op den troon in u, of Hij is buiten u.

Wat gij u ook ten doel stelt in dit leven, dat moet iets wezen, waartoe God zelf u roept. Doet gij iets waaromtrent gij in twijfel zijt, of Hij u er toe heeft geroepen, dan moet gij ook in twijfel zijn, of Hij in deze bijzondere zaak met u is, en of hij u sterken zal in de verzoekingen, die ook deze zaak met zich brengt.

Doet gij iets zonder te weten of God u er toe roept, dan handelt gij in strijd met de gerechtigheid Zijns koningrijks, die niet toelaat dat gij, buiten uwen God, een ander Heer — uw eigen belang of voordeel — of wat het ook zij — dient.

Die zich in een beroep begeeft, dat voor hem geen goddelijke roeping is, stelt zich met dat beroep buiten Gods koningrijk.

Die een beroep waarneemt, dat, uit zijn aard, medewerkt